40 χρ?νια στο πλευρ? σα?

Διαβ?στηκε απ? 2030 αναγν?στε? - 25/12/2020

Με σ?γχρονε? εγκαταστ?σει?, και ?μπειρο τεχνικ? προσωπικ? η Ματζ?ρο? Auto Center προσφ?ρει εδ? και 40 χρ?νια ολοκληρωμ?νε? υπηρεσ?ε? συντ?ρηση? και επισκευ?? του αυτοκιν?του σα?.

 
 
Με σεβασμ? προ? τον πελ?τη και την περιουσ?α του, φιλικ? χαμ?γελο, υπομον?, επιμον? και ειλικρ?νεια η Ματζ?ρο? Auto Center βρ?σκεται εδ? και 40 χρ?νια στον απαιτητικ? χ?ρο τη? συντ?ρηση? και επισκευ?? αυτοκιν?των αναπτ?σσοντα? καθημεριν? σχ?σει? εμπιστοσ?νη? με του? οδηγο??.Στον ?ρτια εξοπλισμ?νο χ?ρο των 1300 τ.μ προσφ?ρει υπηρεσ?ε? υψηλ?? ποι?τητα? πραγματοποι?ντα? κ?θε εργασ?α με ακρ?βεια. Μπορε?τε να απευθυνθε?τε στη Ματζ?ρο? Auto Center για:
  • Service
  • Φανοβαφε?ο
  • Ελαστικ?
  • Υγραεριοκ?νηση
  • Προετοιμασ?α KTEO


Οι εξειδικευμ?νοι μηχανικο? παρακολουθο?ν πιστοποιημ?νου? εκπαιδευτικο?? κ?κλου? σεμιναρ?ων κι ενημερ?νονται συνεχ?? για τι? ν?ε? τεχνολογ?ε?. ?τσι ε?ναι σε θ?ση να αναγνωρ?σουν και να λ?σουν οποιοδ?ποτε πρ?βλημα με τη βο?θεια τελευτα?α? τεχνολογ?α? διαγνωστικ?ν μηχανημ?των. Στ?χο? δεν ε?ναι ?λλο? απ? την πλ?ρη ικανοπο?ηση του πελ?τη και την ταχε?α εξυπηρ?τησ? του. Μ?λιστα, οι συνεχ?μενε? διακρ?σει? και οι τ?τλοι που ?χει αποσπ?σει η Ματζ?ρο? Auto Center, αποδεικν?ουν περ?τρανα τη σοβαρ?τητα τη? εταιρε?α?.


Για περισσ?τερε? πληροφορ?ε?:

Ματζ?ρο? Auto Center
Διε?θυνση: Μ.Καραολ? 23, 14343 Ν.Χαλκηδ?να
Τηλ?φωνο: 2102585300 / 301
Email: [email protected]
Website: http://matzoros.gr/
Facebook Page

Ωρ?ριο λειτουργ?α?:
Δευτ?ρα – Παρασκευ?: 08:00 – 16:30
Σ?ββατο: 08:00 – 12:30


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频