50 χρ?νια εμπειρ?α? στα FORD

Διαβ?στηκε απ? 5937 αναγν?στε? - 27/12/2020

Στην PAPPAS MOTORSPORT φροντ?ζουν για την σωστ? συντ?ρηση του οχ?ματο? σα? και ?μεσα λ?νουν το κ?θε σα? πρ?βλημα π?ντα στι? πιο συμφ?ρουσε? τιμ??.

 
 
Το σ?γχρονο, εξειδικευμ?νο συνεργε?ο αυτοκιν?των?PAPPAS MOTORSPORT?αποτελε? την ιδανικ? επιλογ? για του? κατ?χου? Ford και Smart. Με μισ? αι?να εμπειρ?α? στο χ?ρο του service, ε?ναι ικαν? να αντεπεξ?λθει σε κ?θε πρ?βλημα του αυτοκιν?του σα? ?μεσα και οικονομικ?. Αντ?στοιχα μπορε? να αναλ?βει το σ?ρβι? οποιασδ?ποτε ?λλη? μ?ρκα? αυτοκιν?του.

Εμπιστευτε?τε την επιχε?ρηση?PAPPAS MOTORSPORT? για τα ανταλλακτικ? του αυτοκιν?του σα?, το Service κλιματιστικ?ν, καθ?? επ?ση? βελτι?σει? και μετατροπ?? που θα αλλ?ξουν πρ?σωπο στο ?χημ? σα?, απογει?νοντ?? το.

Η?PAPPAS MOTORSPORT?αποτελε? ?να εξελιγμ?νο συνεργε?ο αυτοκιν?των το οπο?ο βρ?σκεται στη Τροπα?ων 24Α & Αρκαδ?α?, σε ?ναν σ?γχρονο χ?ρο. Το ?μπειρο και εξειδικευμ?νο προσωπικ? που διαθ?τει, δεσμε?εται για την ικανοπο?ηση ?λων των αναγκ?ν του αυτοκ?νητο σα?.

Στο υπερσ?γχρονο συνεργε?ο αυτοκιν?των που διαθ?τει, εξυπηρετε? με σεβασμ? και υπευθυν?τητα του? κατ?χου? αυτοκιν?των Ford και Smart. Οι εγκαταστ?σει? ε?ναι τελευτα?α? τεχνολογ?α? και περιλαμβ?νουν:
Service
Βελτι?σει?
Μετατροπ??
Service κλιματισκ?ν
Επιλ?ξτε το συνεργε?ο ?PAPPAS MOTORSPORT? για την καλ?τερη και πιο αξι?πιστη συντ?ρηση του οχ?ματ? σα?.

Επικοινων?α:
Διε?θυνση: Τροπα?ων 24Α & Αρκαδ?α?,?Περιστ?ρι? Τ.Κ. 121 32
Τηλ: 210 5734705
Fax: 210 5780286
Email:?[email protected]
Website:?https://www.facebook.com/PappasMotorsport/
?

?
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频