52 χρ?νια εμπειρ?α? στην επισκευ? αυτοκιν?του

Διαβ?στηκε απ? 1152 αναγν?στε? - 19/12/2020

Για οποιαδ?ποτε εργασ?α επισκευ??, συντ?ρηση? και αποκατ?σταση? του αυτοκιν?του σου, αξ?ζει να εμπιστευτε?? τη Ζερβ?? & ΣΙΑ Ο.Ε.

 
 
Στ?χο? των εξειδικευμ?νων τεχνικ?ν τη? Ζερβ?? & ΣΙΑ Ο.Ε. ε?ναι το αυτοκ?νητ? σα? να ε?ναι σε ?ριστη κατ?σταση για ?λη τη δι?ρκεια ζω?? του. Για το λ?γο αυτ? εδ? και 52 χρ?νια προσφ?ρουν υψηλ?? ποι?τητα? υπηρεσ?ε? επισκευ?? και αποκατ?σταση? οχημ?των. Οι υπερσ?γχρονε? και ?ρτια εξοπλισμ?νε? εγκαταστ?σει? διαθ?τουν τμ?ματα επισκευ?? και συντ?ρηση?, φανοβαφε?ου καθ?? και γν?σιων και aftermarket ανταλλακτικ?ν και αξεσου?ρ.Απ? το 1988 η Ζερβ?? & ΣΙΑ Ο.Ε. ε?ναι εξειδικευμ?νο? επισκευαστ?? Renault – Dacia και το προσωπικ? μπορε? να δ?σει λ?σει? σε κ?θε πρ?βλημα ανεξ?ρτητα απ? τα αν αυτ? ε?ναι απλ? ? σ?νθετο. Για κ?θε εργασ?α που πραγματοποιε?ται εσε?? διαλ?γεται αν θα χρησιμοποιηθο?ν γν?σια ? aftermarket ανταλλακτικ? αν?λογα με τι? απαιτ?σει και τον προ?πολογισμ? σα?. Ανεξ?ρτητα απ? το τι θα επιλ?ξετε, απολαμβ?νετε?εγγυημ?νη?υψηλ? ποι?τητα και?αποτελεσματικ?τητα.?Επ?ση?, αν σκοπε?ετε να ταξιδ?ψετε ? απλ? θ?λετε να ?χετε ολοκληρωμ?νη και ?γκυρη εικ?να τη? κατ?σταση? του αυτοκιν?του σα?, μπορε?τε να κ?νετε προληπτικ? ?λεγχο στα σημαντικ?τερα σημε?α.

Παρεχ?μενε? υπηρεσ?ε?:
  • Service
  • Φανοβαφε?ο
  • Ανταλλακτικ? - Αξεσου?ρ
  • ?κδοση Κ?ρτα? Καυσαερ?ων
  • ?λεγχο? και προληπτικ? συντ?ρηση
  • Ζυγοστ?θμιση - Ευθυγρ?μμιση
  • Επισκευ? A/C
  • Boutique
Επικοινων?α:
Επωνυμ?α: Ζερβ?? & ΣΙΑ Ο.Ε. ?
Διε?θυνση: Ζαλοκ?στα 5Α, 15233 Χαλ?νδρι
Τηλ: 210 6893 233
Site: www.zervosservice.gr ? ? ? ?
Email: [email protected]


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频