ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ SERVICE: Τα Ιαπωνικ? ?χουν το μ?στορα του?

Διαβ?στηκε απ? 1119 αναγν?στε? - 18/3/2020

Με 30 χρ?νια εμπειρ?α? στα ιαπωνικ? αυτοκ?νητα το συνεργε?ο Αλεξανδρ?? Service σα? εγγυ?ται μια ασφαλ?, γρ?γορη και οικονομικ? συντ?ρηση του αυτοκιν?του σα?, με τα πλ?ον σ?γχρονα μηχαν?ματα.

 
 
Η επιχε?ρησ? ξεκ?νησε στον χ?ρο των τεχνικ?ν υπηρεσι?ν τη? αυτοκ?νηση? το 1988. Απ? τ?τε κι ανελλιπ?? μ?χρι σ?μερα, ?χει διατηρ?σει την ?δια κορυφα?α ποι?τητα παρεχ?μενων υπηρεσι?ν κι αναπτ?σσει συνεχ?? μια ισχυρ? σχ?ση εμπιστοσ?νη? με την πελατειακ? τη? ?β?ση.

Οι?σ?γχρονε? εγκαταστ?σει??τη? εταιρ?α?, εξοπλ?ζονται με μηχαν?ματα?τελευτα?α? τεχνολογ?α??που ανταποκρ?νονται σε ?λα τα μοντ?λα και ε?ναι το δεξ? χ?ρι του προσωπικο?. Προσωπικ? το οπο?ο βρ?σκεται σε συνεχ? επαφ? με τα αυτοκ?νητα εδ? και δεκαετ?ε?, δεν καθησυχ?ζεται και εμπλουτ?ζει τι? γν?σει? του για να ε?ναι π?ντα εξειδικευμ?νο με τα ν?α μοντ?λα,?διεκπεραι?νοντα? κ?θε εργασ?α που του ανατ?θεται, ?μεσα και αποτελεσματικ?.

Βασικ? μ?λημα τη? εταιρ?α? ε?ναι η?παροχ? ?ριστη? ποι?τητα? υπηρεσι?ν?και για το λ?γο αυτ??η ?ναρξη, η εκτ?λεση και η ολοκλ?ρωση των εργασι?ν πραγματοποιε?ται π?ντα στα προσυμφωνημ?να χρονικ? περιθ?ρια με συν?πεια και με εγγ?ηση σε εργασ?α και ανταλλακτικ?.
Μην χ?νετε χρ?νο και χρ?μα σε συνεργε?α που δεν ξ?ρετε ε?ν ε?ναι σε θ?ση να σα? βρο?νε?την οικονομικ?τερη και πιο σ?γουρη λ?ση.

Ελ?τε στο συνεργε?ο Αλεξανδρ?? Service?και επωφεληθε?τε απ? τι? εξ?? υπηρεσ?ε?:
Γενικ? Service
Συντ?ρηση κλιματιστικ?ν
Δι?γνωση βλαβ?ν
?λεγχο ΚΤΕΟ
Καθαρισμ? φρ?νων
Τοποθ?τηση υγραεριοκ?νηση?

Το πλο?σιο σε ποι?τητα και ποσ?τητα πελατολ?γιο, εγγυ?ται την αξιοπιστ?α και τη φερεγγυ?τητα τη? εταιρε?α?.?Ε?ν θ?λετε να ?χετε ?να ?γχο? λιγ?τερο γ?ρω απ? το αυτοκ?νητο, μιλ?στε με του? καλ?τερου?.

Στοιχε?α επικοινων?α?
Διε?θυνση: Σολωμο? 6?(Γ?φυρα Ροσινι?λ) 121 33 Περιστ?ρι
Τηλ.: (+30) 210 57 69 253
Τηλ. & Fax: (+30) 210 57 69 999
Email: [email protected]
Site:?https://alexandris-service.gr
?
?
?
?
?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频