Τα π?ντα γ?ρω απ? Audi, VW, Seat και Skoda

Διαβ?στηκε απ? 3547 αναγν?στε? - 18/10/2019

Με π?νω απ? 30 χρ?νια εμπειρ?α? στο χ?ρο του VW group, σα? εγγυ?νται το καλ?τερο αποτ?λεσμα σχετικ? με την επισκευ? και συντ?ρηση των αυτοκιν?των Audi, VW, SEAT, Skoda (group VAG).

 
 
Ε?ν ?χετε κ?νει τη σωστ? επιλογ? και αν?κετε και εσε?? στο Group V.A.G.τ?τε θα γνωρ?ζετε πολ? καλ? πω? η περιοδικ? συντ?ρηση θα σα? εξασφαλ?σει ?να αμ?ξι-εγγ?ηση για πολλ? χρ?νια. Οι Αφο? Σακελαρ?ου με 30 χρ?νια εμπειρ?α?, ?ρχονται να σα? λ?σουν τα χ?ρια και να σα? δ?σουν ποιοτικ? αποτ?λεσμα στην πιο ανταγωνιστικ? τιμ? τη? αγορ??.

Με εξειδ?κευση στα αυτ?ματα σασμ?ν, μπορο?ν να δ?σουν την απ?ντηση σε κ?θε πρ?βλημα του αυτοκιν?του σα?, ?ποιο μοντ?λο και αν ?χετε στα χ?ρια σα?. Συνεχ?? εκπα?δευση, μηχαν?ματα τελευτα?α? τεχνολογ?α? και εξατομικευμ?νε? λ?σει? οδ?γησαν στο σημεριν? τερ?στιο πελατολ?γιο τη? επιχε?ρηση?, με χιλι?δε? ικανοποιημ?νου? πελ?τε?.

Κ?θε επισκευ? και επ?μβαση στο αυτοκ?νητο σα?, ?πληρο? τι? πιο αυστηρ?? προδιαγραφ?? που καθορ?ζει το εργοστ?σιο κατασκευ??. Μοναδικ?? στ?χο? η ικανοπο?ηση του πελ?τη, και γι αυτ? ακριβ?? ε?ναι δεδομ?νη η πλ?ρη? εναρμ?νιση με τι? τεχνικ?? προδιαγραφ?? κ?θε προ??ντο?, καθ?? και η σωστ? και ασφαλ?? συντ?ρηση και επισκευ? των αυτοκιν?των.

Εκτ?? απ? την εξειδ?κευση στα αυτ?ματα σασμ?ν, θα βρε?τε λ?σει? για ?λα τα μοντ?λα αλλ? και υπηρεσ?ε? ?πω?:
  • Ηλεκτρονικ?? ?λεγχο? με VAG TESTER VAS 5052A
  • Επισκευ?? κινητ?ρων
  • Αυτ?ματα κιβ?τια ταχυτ?των
  • Γν?σια Ανταλλακτικ? με Εγγ?ηση εν?? ?του?
  • Λ?σει? σε ?λα τα τεχνικ? προβλ?ματα του αυτοκιν?του σα?
  • Συμπλ?κτε?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Οι αδερφο? Σακελλαρ?ου, ε?ναι π?ντα κοντ? σα? για να ακο?σουν το πρ?βλημα και να δ?σουν τι λ?ση! Περιηγηθε?τε στο ν?ο web site τηε επιχε?ρηση? επιλ?γοντα? απ? το μενο? στην κορυφ? τη? σελ?δα? την επιλογ? που σα? ενδιαφ?ρει, καθ?? και τα λογ?τυπα των εταιρει?ν του group vag.
?
Επικοινων?α
Επωνυμ?α: ?Αφοι Σακελλαρ?ου Ο.Ε.
Διε?θυνση: Δ?φνη? 4, Αιγ?λεω
Τηλ: 210.59.04.196
Website: http://www.sakellariou-service.gr/index.html
?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频