Αφο? Σακελλαρ?ου: Οι ειδικο? στα αυτ?ματα σασμ?ν

Διαβ?στηκε απ? 1100 αναγν?στε? - 10/1/2020

Πολ?πλοκο, απαρα?τητο και αρκετ? ακριβ? ε?ναι οι τρει? λ?ξει? που χαρακτηρ?ζουν κ?θε σασμ?ν. Μ?θε να αναγνωρ?ζει? τα σημ?δια που φων?ζουν πρ?βλημα αλλ? και π?? να παρατε?νει? την δι?ρκεια ζω?? του.

 
 
Αρχικ? α? δο?με με απλ? λ?για πω? λειτουργε? ?να τυπικ? σασμ?ν. ?πω? ε?ναι ε?κολα κατανοητ?, το κιβ?τιο ταχυτ?των ε?ναι υπε?θυνο για την μετ?δοση τη? ισχ?ο? απ? τον κινητ?ρα στου? τροχο?? του αυτοκιν?του. Μ?σω αυτο?, ελ?γχεται η ποσ?τητα ροπ?? αλλ? και ταχ?τητα? που καταν?μεται. Στην πρ?ξη, διαθ?τει γραν?ζια διαφορετικο? μεγ?θου? και η αν?λογη επιλογ? αυτ?ν πετυχα?νει αυξομε?ωση των στροφ?ν του κινητ?ρα. Χωρ?ζονται σε 4 κατηγορ?ε?, τα μηχανικ? (τα γνωστ? χειροκ?νητα), τα αυτ?ματα, τα CVT και τα αυτ?ματα διπλο? συμπλ?κτη. Μπορε? ο τρ?πο? λειτουργ?α? μεταξ? αυτ?ν να διαφ?ρει, η αρχ? ?μω? παραμ?νει η ?δια.
?
?Ο Θοδωρ?? Σακελλαρ?ου, υπε?θυνο? τη? επιχε?ρηση? Αφο? Σακελλαρ?ου Ο.Ε, απαντ?ει σε μερικ? βασικ? ερωτ?ματα για τα αυτ?ματα σασμ?ν.


Ποια ε?ναι τα πιο συνηθισμ?να λ?θη που μει?νουν τη δι?ρκεια ζω?? του?;
?

Το? σασμ?ν ?πω? και ?λα τα μηχανικ? μ?ρη του αυτοκιν?του χρει?ζονται τακτικ? συντ?ρηση ?στε να παραμ?νουν σε σωστ? κατ?σταση λειτουργ?α?. Ασφαλ?? η πλημμελ?? ?και εκτ?? των χρονικ?ν ορ?ων συντ?ρηση θα οδηγ?σει σε προβλ?ματα. Επ?ση? η αμ?λεια ? αδιαφορ?α ω? προ? την τη? ενδεικτικ? λυχν?α, που μα? προειδοποιε? ?τι κ?τι συμβα?νει με το κιβ?τιο, αποτελε? συνηθισμ?νο λ?θο? των οδηγ?ν. ?πειτα τ?θεται και το θ?μα τη? χρ?ση?. Η υπερβολικ? καταπ?νηση σε ακρα?ε? συνθ?κε?, ?πω? για παρ?δειγμα αγ?νε? κ κ?ντρε? ,? η ρυμο?λκηση βαρ?ων μ?σων για παρ?δειγμα ?να σκ?φο?, ε?ναι παρ?γοντα? που επηρε?ζει αρνητικ? την δι?ρκεια ζω?? εν?? αυτ?ματου κιβωτ?ου.

Ποια η διαφορ? του? σε σχ?ση με τα χειροκ?νητα και για ποιο λ?γο αυξ?νεται με τον καιρ? η δημοφιλ?α του?;
?
Οι διαφορ?? των αυτ?ματων κιβωτ?ων σε σχ?ση με τα χειροκ?νητα που αποτελο?ν παρ?λληλα και πλεονεκτ?ματα ?ναντι αυτ?ν, ε?ναι η ?νεση και η ευκολ?α που προσφ?ρουν κατ? την οδ?γηση, η χαμηλ?τερη καταν?λωση καυσ?μου, συν το γεγον?? ?τι απευθ?νονται σε ?λε? τι? ηλικιακ?? ομ?δε?. Στι? Ευρωπα?κ?? χ?ρε? ?γιναν πολ? σ?ντομα δημοφιλ? κερδ?ζοντα? ?δαφο? σε σχ?ση με τα χειροκ?νητα κιβ?τια. Στην Ελλ?δα ο κ?σμο? ?ργησε πολ? να τα μ?θει και να εξοικειωθε? μαζ? του?, ?μω? τ?ρα δε?χνουν? μια αυξαν?μενη τ?ση και στην χ?ρα μα?.

Ποια ε?ναι τα σημ?δια που φων?ζουν φθορ?;
?
Το πιο κοιν? σημ?δι φθορ?? του σασμ?ν, ε?ναι η ?ρνηση του να δεχθε? κ?ποια ταχ?τητα. Συν?θω? ε?ναι το πρ?το σ?μα που σου δ?νει και στι? περισσ?τερε? περιπτ?σει? εμφαν?ζεται στην πρ?τη ταχ?τητα ? την ?πισθεν. ?πειτα οι ενδεικτικ?? λυχν?ε? που μπορε? να μεταφρ?ζονται και ω? πρ?βλημα στο σ?στημα μετ?δοση? και να εμφανιστε? πολ? πριν η ζημι? ε?ναι μη αναστρ?ψιμη. Οι σκληρ?? αλλαγ?? ταχυτ?των καθ?? γ?νεται απ?τομη μετ?δοση του φορτ?ου και καταπονο?νται δι?φορα κινο?μενα μηχανικ? μ?ρη. ?λλα ?σημ?δια φθορ?? ε?ναι το πατιν?ρισμα των δ?σκων συμπλ?κτη σε συγκεκριμ?νε? απαιτ?σει?, η διαρρο? λαδιο? απ? το κιβ?τιο, ?η οσμ? λαδιο? που δημιουργε?ται απ? την υπερθ?ρμανση του συστ?ματο? αλλ? και στο υγρ? μετ?δοση? και τα ριν?σματα στο λ?δι κ?τι που μπορε? να φανε? κατ? την συντ?ρηση του κιβωτ?ου.
?
?Ποιο ε?ναι το κ?στο? επισκευ?? εν?? αυτ?ματου κιβωτ?ου;
?
Το κ?στο? επισκευ?? ποικ?λει αν?λογα την μ?ρκα και την περ?πτωση. ?Η ? επιδι?ρθωση γ?ρω απ? ?να προβληματικ? σασμ?ν μπορε? να εντοπ?ζεται σε απλ?? λ?σει? ?πω? αντικατ?σταση των ρουλεμ?ν και των τσιμουχ?ν, μ?χρι την πλ?ρη ανακατασκευ? και επιδι?ρθωση του.

Οι?αδερφο? Σακελλαρ?ου, ε?ναι π?ντα κοντ? σα? για να ακο?σουν το πρ?βλημα και να δ?σουν τι λ?ση! Περιηγηθε?τε στο ν?ο web site τηε επιχε?ρηση? επιλ?γοντα? απ? το μενο? στην κορυφ? τη? σελ?δα? την επιλογ? που σα? ενδιαφ?ρει, καθ?? και τα λογ?τυπα των εταιρει?ν του group vag.
?
Επικοινων?α
Επωνυμ?α: ?Αφοι Σακελλαρ?ου Ο.Ε.
Διε?θυνση: Δ?φνη? 4, Αιγ?λεω
Τηλ: 210.59.04.196
Website:?http://www.sakellariou-service.gr/index.html
?

??

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频