Αξι?πιστο service σε ανταγωνιστικ? τιμ?!

Διαβ?στηκε απ? 1114 αναγν?στε? - 9/9/2019

Το service και η αναβ?θμιση του αυτοκιν?του σα? ?χουν τον χ?ρο του? και αυτ?? ε?ναι η επιχε?ρηση Argyropoulos Service.

 
 
Το μεγ?λο πελατολ?γιο τη??Argyropoulos Service?ε?ναι και η μεγαλ?τερη απ?δειξη τη? ποι?τητα? των υπηρεσι?ν τη?. Το μοναδικ? μερ?κι των τεχνικ?ν τη? επιχε?ρηση?, μαζ? με τα τελευτα?α? τεχνολογ?α? μηχαν?ματα μπορο?ν και παρ?χουν αξι?πιστο service σε ανταγωνιστικ? τιμ?.?

Σε ?να οργανωμ?νο χ?ρο με σ?γχρονα μηχαν?ματα και γν?σια ανταλλακτικ?, ε?ναι δ?πλα σα? για να σα? προσφ?ρουν υπηρεσ?ε? συντ?ρηση? και αναβ?θμιση? , φροντ?ζοντα? το αυτοκιν?το σα? και δ?νοντα? ?μεση λ?ση στο πρ?βλημ? σα?.

Υπηρεσ?ε? τη? επιχε?ρηση?:
  • ?λεγχο? αυτοκιν?του
  • Επισκευ?
  • Δι?γνωση
  • Ηλεκτρονικ? δι?γνωση εγκεφ?λου
  • Προετοιμασ?α ΚΤΕΟ
  • Διαγνωστικ?? ?λεγχο?
  • Αλλαγ? λαδι?ν
  • Βελτι?σει?
Το κατ?στημα βρ?σκεται?Κερατσιν?ου 74 και ε?ναι ?τοιμο να σα? εξυπηρετ?σει. ?Κ?ντε μικρ?, πλ?ρε? ? τακτικ? service στο αυτοκ?νητο σα? και?προλ?βετε ζημι?? πολλ?ν χιλι?δων ευρ?. Βρε?τε ζημι?? πολ? πριν ζημι?σουν το πορτοφ?λι σα?, ? αναβαθμ?στε το ?χημα σα? ?σο και ?που εσε?? θ?λετε.

Επικοινων?α:
Επωνυμ?α: ARGYROPOULOS SERVICE
Περιοχ?: Μεταξουργε?ο, Αθ?να
Διε?θυνση: Κερατσιν?ου 74 & Λεωφ. Αθην?ν, Τ.Κ. 10441
Τηλ: 210 5242978
Τηλ: 210 5235536
Κιν: 697 7460004
Κιν: 694 2634646
Email: [email protected]
?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频