Αν ?χει? Mercedes, θα πα? στον Σταμπολ?δη

Διαβ?στηκε απ? 3026 αναγν?στε? - 1/11/2017

Η συγκεκριμ?νη εταιρε?α ε?ναι το επιστ?γασμα των επαγγελματικ?ν ονε?ρων των ιδιοκτητ?ν τη?, Λ?ζαρου και Αναστ?σιου Σταμπολ?δη και προσφ?ρει ολοκληρωμ?νε? υπηρεσ?ε? και προ??ντα γ?ρω απ? τη Mercedes.

 
 
Η ?Σταμπολ?δη? ΑΕ? ε?ναι απ? τον Α?γουστο του 2009 εξουσιοδοτημ?νο? επισκευαστ?? Mercedes-Benz στα επιβατικ? καθ?? και στα vans. Λειτουργε? στι? υπερσ?γχρονε? ιδι?κτητε? εγκαταστ?σει? τη?, στον `Αλιμο Αττικ?? και πιο συγκεκριμ?να επ? τη? οδο? Αεροπορ?α? 8.
?
Η συγκεκριμ?νη εταιρε?α ε?ναι το επιστ?γασμα των επαγγελματικ?ν ονε?ρων των ιδιοκτητ?ν τη?, Λ?ζαρου και Αναστ?σιου Σταμπολ?δη και προσφ?ρει ολοκληρωμ?νε? υπηρεσ?ε? και προ??ντα γ?ρω απ? τη?Mercedes. Συνοπτικ? προσφ?ρουμε στου? πελ?τε? μα? την δυνατ?τητα του: service,επισκευ?? φανοποιε?ου,βαφ??,προμ?θεια γνησ?ων ανταλλακτικ?ν και αξεσου?ρ ,π?ντα κ?τω απ? τι? αυστηρ?? προδιαγραφ?? τη? Daimler AG.
?
Με εφ?δι? μα? την πολυετ? εμπειρ?α στο χ?ρο των ανταλλακτικ?ν Mercedes-Benz και την αγ?πη μα? για το αυτοκ?νητο, σα? υποδεχ?μαστε στι? σ?γχρονε? εγκαταστ?σει? στον `Αλιμο, για να σα? προσφ?ρουμε?εξυπηρ?τηση σε ολοκληρωμ?νε? υπηρεσ?ε? Service και Φανοποιε?ου-Βαφε?ου.Επικοινων?α
Διε?θυνση: Αεροπορ?α? 8, `Αλιμο?, 17455?
Τηλ: +30 2109911551?
Φαξ: +30 2109911701?
E-mail:?[email protected]

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频