Θε? ρεκτιφι?; Εδ? θα πα?

Διαβ?στηκε απ? 6678 αναγν?στε? - 14/6/2017

Χ?ρη στην υψηλ? τεχνογνωσ?α και στην ιδια?τερη φροντ?δα που μπορο?ν να προσφ?ρουν στον κινητ?ρα σα?, θα απολαμβ?νετε περισσ?τερη δ?ναμη με λιγ?τερε? εκπομπ?? ρ?πων για ?να πιο καθαρ? περιβ?λλον και ?λα αυτ? με μειωμ?νο κ?στο? λειτουργ?α?.

 
 
Η εταιρε?α Ρεκτιφι? Special ΕΠΕ στο Περιστ?ρι, ?χει ω? αντικε?μενο το ρεκτιφι? μηχαν?ν. Ιδρ?θηκε και λειτουργε? απ? το 1979 απ? πολ?πειρου? μ?χρι τ?τε τεχν?τε?, φ?λου? και συναδ?λφου? μεταξ? του?, μεγαλωμ?νου? στα ρεκτιφι? απ? μικρ? παιδι?, με μερ?κι και ?ραμα για τη δουλει? του?! Τα ιδρυτικ? μ?λη συστ?νουν στι? 26/02/1979 τη Γ. ΜΠΙΡΜΠΑΣ - Χ. ΦΛΩΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ.
?
Παρακολουθ?ντα? τι? εξελ?ξει? στη χ?ρα μα? και προνο?ντα? για τι? αν?γκε? του κλ?δου, εκσυγχρον?ζονται και επενδ?ουν σε καινοτ?με? ιδ?ε?, με σ?γχρονη για την εποχ? τεχνολογ?α, εν? παρ?λληλα στι? 28/06/1989 μετατρ?πουν την παραπ?νω εταιρε?α σε περιορισμ?νη? ευθ?νη?, με το διακριτικ? τ?τλο ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΣΠΕΣΙΑΛ ΕΠΕ.
?
Στοχε?οντα? απ? το ξεκ?νημα τη? εταιρε?α? στη ΔΙΑΡΚΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗ (επ?σημο σλ?γκαν τη? εταιρε?α?), ?χουν κατορθ?σει, με επ?πονε? προσπ?θειε? και με τη βο?θεια των συνεργατ?ν του?, να αναδειχτο?ν σε κορυφα?α επιχε?ρηση του κλ?δου.
?
Πραγματοποιο?ν συνεχε?? αναβαθμ?σει? των τεχνικ?ν του? γν?σεων, μ?σα απ? ενημερ?σει?, τεχνικ? σεμιν?ρια, επισκ?ψει? σε ρεκτιφι? ξ?νων χωρ?ν κ.λπ. Συνεχ?ζουν μ?χρι σ?μερα να ανανε?νουν το μηχανολογικ? εξοπλισμ? του? και να προσθ?τουν μηχαν?ματα υψηλ?? τεχνολογ?α?. Διαθ?τουν διπλ? σειρ? μηχανημ?των (2 ρεκτιφι? στροφ?λων, 2 ρεκτιφι? κυλ?νδρων, 2 ρεκτιφι? επιφανε?α?, 2 τ?ρνου? κ.λπ.), επιτυγχ?νοντα? ?τσι την ?μεση επεξεργασ?α των προ? επισκευ? κινητ?ρων - εξαρτημ?των και την παρ?δοσ? του? χωρ?? καμ?α καθυστ?ρηση. Σ?μερα, δρομολογο?ν εκ ν?ου εν?ργειε? και εκσυγχρονιστικ?? κιν?σει? – επενδ?σει?.
?
Χ?ρη στη φροντ?δα που μπορο?ν να προσφ?ρουν στον κινητ?ρα σα?, θα απολαμβ?νετε,
?
  • Δ?ναμη στον κινητ?ρα
  • Καθαρ? περιβ?λλον
  • Μειωμ?νο κ?στο? λειτουργ?α?


?
Επικοινων?α
Βερο?α? 26, Περιστ?ρι
12131???
Ελλ?δα???????????????
?Τηλ?φωνο: 210 5910500
?Φαξ: 210 5712327
www.rektifie-special.gr

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频