Ανταλλακτικ? και service για οτιδ?ποτε ?χει ρ?δε?

Διαβ?στηκε απ? 2760 αναγν?στε? - 28/10/2020

Συνεργε?ο με αποτ?λεσμα χωρ?? ψιλ? γρ?μματα και αστερ?σκου?. Στην επιχε?ρηση Γερ?σιμο? Σπαθ?νη? το αυτοκ?νητο σα? ?χει την καλ?τερη φροντ?δα.

 
 
Το μερ?κι και η αγ?πη του προσωπικο? τη? εταιρ?α? για το αυτοκ?νητο, δημιο?ργησε ?να απ? τα καλ?τερα συνεργε?α αυτοκιν?του στην Αθ?να. ?λα ξεκ?νησαν το 2004 ?που κ?ριω? στ?χο? ?ταν τα ανταλλακτικ?, εν? πολ? σ?ντομα οι επισκευ?? ?γινα καθημεριν?τητα με τον κ?σμο να μ?νει απ?λυτα ευχαριστημ?νο?.

Γν?σει?, μηχαν?ματα τελευτα?α? τεχνολογ?α? και προσιτ?? τιμ?? ε?ναι το τρ?πτυχο που ?χει καθιερ?σει το συνεργε?ο Γερ?σιμο? Σπαθ?νη?, πρ?το στι? επιλογ?? του κοινο?. Κ?θε αυτοκ?νητο αντιμετωπ?ζεται ξεχωριστ? και π?ντα μεγαλ?τερο? στ?χο? ε?ναι το καλ?τερο αποτ?λεσμα στο συντομ?τερο δι?στημα.

Στο συνεργε?ο Γερ?σιμο? Σπαθ?νη? γνωρ?ζουν πολ? καλ? πω? τα αυτοκ?νητα ε?ναι μ?ρο? τη? καθημεριν?τητα? και δεν υπ?ρχει πολυτ?λεια για χ?σιμο χρ?νου.

Μερικ?? απ? τι? εργασ?ε? που αναλαμβ?νει η επιχε?ρηση ε?ναι:
  • Μικρ? Service (λ?δι, φ?λτρο λαδιο?, ροδ?λα τ?πα?,φ?λτρο a/c και φ?λτρο α?ρα)
  • Μεγ?λο Service (λ?δι, φ?λτρο λαδιο?, ροδ?λα τ?πα?,φ?λτρο a/c, μπουζ? και φ?λτρο α?ρα)
  • Γεν?κο Service με ιμ?ντα εκκεντροφ?ρου,ιμ?ντε? poly-v,αντλ?α νερο? (λ?δι, φ?λτρο λαδιο?, ροδ?λα τ?πα?,φ?λτρο a/c, μπουζ? και φ?λτρο α?ρα)
  • Servive,Επισκευ? κλιματιστικο? , A/C

Περιηγηθε?τε στο site εδ? και βρε?τε ανταλλακτικ?, τιμ??, χρ?ωση για επισκευ?? και ?τι ?λλο χρει?ζεστε. Μη διστ?σετε να ρωτ?σετε του? ειδικο?? και να βρε?τε μ?α εξατομικευμ?νη λ?ση για το πρ?βλημα σα?.
?
?
Στοιχε?α επικοινων?α?:
Επωνυμ?α: Γερ?σιμο? Σπαθ?νη?
Τηλ: 2114012544 – 2105121916 Κιν: 6956546848
Διε?θυνση: Αυλ?νο? 59 και Ρ?δου Σεπ?λια
Site: https://www.spathonis.gr/
e-mail: [email protected]? ? -? ? [email protected]?
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频