Απ? επαγγελματ?ε? για επαγγελματ?ε?!

Διαβ?στηκε απ? 2727 αναγν?στε? - 11/6/2018

Η ειδικ?τητ? του? στα φρ?να και τι? αναρτ?σει? αποτελε? σφραγ?δα σιγουρι?? και απ?λυτη? εμπιστοσ?νη? για τον κ?θε επαγγελματ?α του χ?ρου.

 
 
Το συνεργε?ο BRAKETRUCK δραστηριοποιε?ται στην επισκευ? βαρ?ων οχημ?των. Με την πε?ρα και την εξειδ?κευση του προσωπικο? του? ε?ναι σε θ?ση να εγγυηθο?ν για την αμεσ?τητα και την ποι?τητα τη? κ?θε του? εν?ργεια?.

Η ειδικ?τητ? του? στα φρ?να και τι? αναρτ?σει? αποτελε? σφραγ?δα σιγουρι?? και απ?λυτη? εμπιστοσ?νη? για τον κ?θε επαγγελματ?α του χ?ρου. Διαθ?τουν μια πληρ?στατη γκ?μα ανταλλακτικ?ν και σε φρ?να αλλ? και σε αναρτ?σει? καθ?? και τεχνογνωσ?α για συστ?ματα π?δηση? με ABS, EBS αλλ? και αναρτ?σει? με σ?στημα ECAS. Επιπλ?ον, στην BRAKETRUCK γ?νεται τοποθ?τηση ABS και EBS με εξουσιοδ?τηση απ? τι? εταιρε?ε? Wabco,?Knorr-Bremse?και Haldex.?

Διαθ?τει διαγνωστικ? για ?λε? τι? μ?ρκε? μηχανοκ?νητων οχημ?των, φορτηγ?ν. Επ?ση?, πραγματοποιε?ται αν?ψωση αξ?νων και τοποθ?τηση συστ?ματο? αν?ψωση? αξ?νων καθ?? και εγκατ?σταση εξ` αρχ?? συστ?ματο? α?ρο? νταλ?κα?.

Η BRAKETRUCK δραστηριοποιε?ται απ? το 2012 στο χ?ρο αλλ? οι ?νθρωπο? τη? ?χουν εμπειρ?α απ? το 1991. Μη διστ?σετε να του? επισκεφθε?τε και να συνεργαστε?τε μαζ? του?.
?

Επικοινων?α
Διε?θυνση: Λεωφ?ρο? Ν?το 100, Ασπρ?πυργο?, Αττικ??, 19300
(?ναντι ΒΙΑΣΦΑΛΤ)
Τηλ.: 2105584520, 2105584521

Site: www.braketruck.gr

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频