Αρτια οργανωμ?νο και πλ?ρω? εξοπλισμ?νο

Διαβ?στηκε απ? 1341 αναγν?στε? - 20/9/2018

Αν ε?στε κ?τοικο? Αθην?ν ? τη? ευρ?τερη? περιφ?ρεια? Αττικ??, υπ?ρχει ?να συνεργε?ο που λ?νει τα προβλ?ματα του οχ?ματ?? σα?.

 
 
Το συνεργε?ο Service Profis?ε?ναι ?να εξειδικευμ?νο συνεργε?ο αυτοκιν?των με ?δρα το?Κορωπ? Αττικ???και εξυπηρετε? ολ?κληρη την Αθ?να και την Αττικ?.
?
Πρ?κειται για ?να ολοκληρωμ?νο, ?ρτια οργανωμ?νο και πλ?ρω? εξοπλισμ?νο συνεργε?ο επισκευ?? και συντ?ρηση? αυτοκιν?των με εξειδ?κευση στα ιαπωνικ?.

Ο υπε?θυνο? τη? επιχε?ρηση?, κ?ριο? Πρ?φη? Μιχ?λη?, με πολυετ? εργασιακ? εμπειρ?α, προσφ?ρει με συν?πεια και επαγγελματισμ?, ?ριστε? υπηρεσ?ε?, που ικανοποιο?ν κ?θε πελατειακ? αν?γκη.
?
Στο?Service Profis προτεραι?τητα ε?ναι η ?ριστη εξυπηρ?τηση καθ?? και η εξυπηρ?τησ? σα? κ?τω απ? ?να φιλικ? περιβ?λλον, με απ?λυτο σεβασμ? προ? τον πελ?τη. Η πολυετ?? πε?ρα και τα τελει?τερα διαγνωστικ? μηχαν?ματ?, σα? εξασφαλ?ζουν την ?μεση και εγγυημ?νη εξυπηρ?τησ? σα?.
?
Το Service Profis με τη χρ?ση υπερσ?γχρονου μηχανολογικο? εξοπλισμο?, αναλαμβ?νει το service, την επισκευ? και την αντικατ?σταση ?λων των ηλεκτρολογικ?ν και μηχανικ?ν μερ?ν των αυτοκιν?των, παρ?χοντα? ?μεσα, ποιοτικ? αποτελ?σματα και ολοκληρωμ?νε? λ?σει?.?
?
Στον χ?ρο θα βρε?τε τερ?στια γκ?μα επ?νυμων ανταλλακτικ?ν, τ?σο μεταχειρισμ?νων ?σο και καινο?ργιων που διασφαλ?ζουν την σωστ? οδικ? συμπεριφορ? του αυτοκιν?του και κατ? συν?πεια την ασφ?λεια του οδηγο?.?

Επικοινων?α:
ΕΡΜΗ ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗ 18, Κορωπ??19400?/ Αττικ?

Τηλ?φωνο:?2106021177

Κινητ?:?6937426672

Φαξ:?2106021177

Ιστοσελ?δα:?http://www.service-profis.gr,?http://www.profisservice.gr

E-mail:?[email protected]

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频