Benzer Hellas και στην Αυτοκ?νηση 2018

Διαβ?στηκε απ? 1515 αναγν?στε? - 8/11/2018

 
 
Η Benzer Hellas ?συστ?νεται καθημεριν? σε ?λου? του? επαγγελματ?ε? του αυτοκιν?του μ?σα απ? την φρ?ση που ?χουν επιλ?ξει σαν καλωσ?ρισμα στην ιστοσελ?δα του?: ?Συνεργαστε?τε μαζ? μα??.

Μ?λιστα ?ρχεται ακ?μα πιο κοντ? στου? υποψ?φιου? πελ?τε? τη? μ?σα απ? τη 2η συμμετοχ? τη? στην ?κθεση Αυτοκ?νηση
. Συγκεκριμ?να, στο περ?πτερο ?107, ?θα παρουσιαστο?ν ν?α μηχαν?ματα αλλ? και π?γιο? εξοπλισμ?? συνεργε?ων. Η ομ?δα τη? εταιρ?α? θα δ?σει πληροφορ?ε? και ενημερωτικ? υλικ? ?στου? ενδιαφερ?μενου?.

Η? ομ?δα τη? Βenzer ?συγκ?ντρωσε την εμπειρ?α 20 ετ?ν, για να δημιουργ?σει μια εταιρ?α που θα δ?νει υπε?θυνε? λ?σει? εξοπλισμο? με εγγυημ?να μηχαν?ματα και after sales support σε συνεργε?α, βουλκανιζατ?ρ, ηλεκτρολογε?α, πλυντ?ρια αυτοκιν?των κ.λ.π.?

Η πορε?α απ? το 2012 μ?χρι και σ?μερα, απ?δειξε ?τι οι γν?σει?, οι σωστ?? επιλογ?? , ο επαγγελματισμ?? και η σκληρ? δουλει? επιβραβε?ονται!
Στρατηγικ? επιλογ? τη? εταιρ?α? απ? την ?ναρξη τη? λειτουργ?α? τη?, ?ταν να δωθε? ?μφαση στην κ?λυψη ?λων? των αναγκ?ν των πελατ?ν τη? ?πω? : η? τεχνικ? υποστ?ριξη, η παροχ? πιστοποι?σεων (αλλαγ?? νομοθεσι?ν κ.λ.π.) για το εκ?στοτε μηχ?νημα, η αγορ? /π?ληση μεταχειρισμ?νου εξοπλισμο? απ?λυτα ελεγμ?νου.

Οι συνεργασ?ε? με μεγ?λε? εταιρε?ε? στο χ?ρο των?αναλ?σιμων και των μηχανημ?των, ?ταν καταλυτικ?? για να καθιερ?σουν την Βenzer ?πανελλαδικ? και να ?και να την βοηθ?σουν να κερδ?σει την εμπιστοσ?νη των επαγγελματι?ν.
Η συνεχ?? ?ρευνα και? τα υψηλ? standards οδ?γησαν την εταιρ?α στην συμφων?α αποκλειστικ?? αντιπροσ?πευση?,? για την Ελλ?δα και τα Βαλκ?νια, του εμβληματικο? γερμανικο? ο?κου?Weber GmbH.Με τεχνογνωσ?α και εξειδ?κευση στα μηχαν?ματα συνεργε?ου, η Weber ?κατ?χει απ? το 1950 και μ?χρι σ?μερα μια σημαντικ? θ?ση στο β?θρο ομοειδ?ν βιομηχανι?ν τη? Γερμαν?α?. Το επ?κεντρο τη? δρ?ση? τη? ε?ναι η εμπορ?α μηχανημ?των συνεργε?ου, υψηλ?? ποι?τητα? για επαγγελματικ? χρ?ση.
Η συνεργασ?α με την Βenzer ?την ?κανε ευρ?ω? γνωστ? στου? επαγγελματ?ε? τη? ελληνικ?? αγορ?? και πλ?ον αποτελε? την σταθερ? επιλογ? του?.

Οι δραστηρι?τητε? τη? ομ?δα? τη? Βenzer, ?δεν σταματο?ν στην αντιπροσ?πευση και την εισαγωγ? του εξοπλισμο? των επιχειρ?σεων του χ?ρου του αυτοκιν?του. Ο στ?χο? ε?ναι π?ντα η αποτελεσματικ? εξυπηρ?τηση ?λων των πελατ?ν τη?, ακ?μα και τη? πιο απομακρυσμ?νη? επιχε?ρηση?, μ?σα απ? υπευθυν?τητα, εγγ?ηση και after sales service των μηχανημ?των.
Πιστοποιημ?να μηχαν?ματα που προσφ?ρουν συγκριτικ? πλεον?κτημα ακ?μα για τον? ?απαιτητικ? επαγγελματ?α και τον βοηθο?ν να εγγυ?ται π?ντα το καλ?τερο αποτ?λεσμα στον τελικ? καταναλωτ?.

Μια ?αλυσ?δα?? μπορε? να λειτουργε? ?ψογα μ?νο αν ο μηχανισμ?? τη? ε?ναι εγγυημ?νο? και η συντ?ρησ? τη? γ?νεται π?ντα απ? ανθρ?πινο δυναμικ? που ?πληρο? ουσιαστικ? τον ?ρο ?επαγγελματ?α??.Για αυτ? το λ?γο, η ΒENZER ?φροντ?ζει? να προσφ?ρει μ?σα απ? το ?μπειρο προσωπικ? τη?, την συντ?ρηση των μηχανημ?των και του εξοπλισμο? των πελατ?ν τη?. Παρ?χοντα? το πιστοποιητικ? καλ?? λειτουργ?α? του κ?θε μηχαν?ματο?, μηδεν?ζονται τα προβλ?ματα λειτουργ?α? ? τυχ?ν βλ?βε? του.
Η συνεχ?? εκπα?δευση, τα σεμιν?ρια και τα ταξ?δια στο εξωτερικ?, διασφαλ?ζουν τι? γν?σει? στου? τεχνικο?? τη? Βenzer για την επισκευ?/συντ?ρηση του εξοπλισμο? των πελατ?ν τη?. Ανυψωτικ? μηχαν?ματα, μηχαν?ματα βουλκανιζατ?ρ, αεροσυμπιεστ??, αεροεργαλε?α, φο?ρνοι βαφ??, υδραυλικο? γρ?λοι? κ.α. που ?χει προμηθευτε? απ? την Βenzer Hellas λειτουργο?ν σωστ? και προσφ?ρουν αξιοπιστ?α στον επαγγελματ?α που θα τα επιλ?ξει.
Σημαντικ? υπηρεσ?α που προσφ?ρεται απ? την τεχνικ? ομ?δα τη? εταιρ?α? ε?ναι η αποξ?λωση , μεταφορ? και επανεγκατ?σταση του μηχανολογικο? εξοπλισμο?.
?
Εξαιρετικ?? σημασ?α? για την εταιρ?α αποτελε? η αγορ?/π?ληση??μεταχειρισμ?νων μηχανημ?των συνεργε?ου.?π?ντα τεχνικ? ελεγμ?νων και εγγυημ?νων.

Η διανομ? των μηχανημ?των γ?νεται με υπευθυν?τητα, εχεμ?θεια και?εγγ?ηση?(after sales), εν? παρ?λληλα αναλαμβ?νει την αγορ? του μεταχειρισμ?νου πλεον?ζων?μηχανολογικο? και π?γιου εξοπλισμο??στι? καλ?τερε? τιμ?? τη? αγορ?? με απ?λυτη εχεμ?θεια.Η ιστοσελ?δα?www.benzerhellas.gr?καθ?? και η σελ?δα facebook.com/benzerhellas, φιλοξενο?ν ?λε? τι? προσφορ?? σε?μεταχειρισμ?να μηχαν?ματα?καθ?? και ενημερ?σει? για ?λα τι? ν?ε? αφ?ξει?.?
Στο you tube οι επαγγελματ?ε? μπορο?ν σε ειδικ? ?videos να βρο?ν διαθ?σιμε? συμβουλ?? για τον εξοπλισμ? που ?χουν προμηθευτε?.
?
Στα τελευτα?α ν?α τη? επιχε?ρηση?, εντ?σσεται η ?φιξη ν?ων ηλεκτρουδραυλικ?ν? ανυψωτικ?ν μηχανημ?των 4,5 ?& 4 τ?νων ( 380v ? 220 v), τα οπο?α οι επαγγελματ?ε? θα ?χουν τη δυνατ?τητα να δο?ν ?στην ?κθεση ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ 2018.

Επικοινων?α:
Benzer Hellas

Διε?θυνση:?Δωρ?δο? 54, 12242, Αιγ?λεω

ΤΗΛ:?210 531 7545
FAX:?210 531 7553
?
E-mail:?[email protected]

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频