Σιγουρι?, Βουλαλ??

Διαβ?στηκε απ? 2908 αναγν?στε? - 2/6/2017

Η Γ.ΒΟΥΛΑΛΑΣ ΕΠΕ παρ?χει οικονομικ?? και σωστ?? λ?σει? για οποιοδ?ποτε πρ?βλημα του αυτοκιν?του απ? το 1971

 
 
Μοναδικ?? στ?χο?, να με?νει ο πελ?τη? ικανοποιημ?νο? απ? απ?δοση ασφ?λεια και φυσικ? τιμ??.

Στι? εγκαταστ?σει? τη??Γ.Βουλαλ?? ?μπορε? να βρει κανε???τα π?ντα σε σχ?ση με τα ανταλλακτικ??που υπ?ρχουν στην αγορ?, για κ?θε Οpel,?τα οπο?α πληρο?ν τα υψηλ?τερα πρ?τυπα ποι?τητα? και αντοχ?? και μπορο?ν να καλ?ψουν ακ?μη και του? πιο απαιτητικο??.

Σε ?τι αφορ? το service τα πλεονεκτ?ματα που παρ?χει η εταιρε?α ε?ναι πολλ?, καθ???οι τιμ?? ε?ναι σε πολ? λογικ? πλα?σια, εν? τα ανταλλακτικ? που χρησιμοποιο?νται ε?ναι γν?σια Opel χωρ?? να υπ?ρχει καν?να? κ?νδυνο? για τη ποι?τητ? του?.

Επιπλ?ον?οι μηχανικο? ε?ναι απολ?τω? καταρτισμ?νοι?και χαρακτηρ?ζονται απ? επαγγελματισμ? που προσφ?ρει απ?λυτη ασφ?λεια στον πελ?τη, που επιλ?γει να πραγματοποι?σει εκε? το service του αυτοκιν?του του.

Η Γ.ΒΟΥΛΑΛΑΣ ΕΠΕ?καλε? κ?θε ενδιαφερ?μενο να βρεθε? στι? εγκαταστ?σει? τη??και να χρησιμοποι?σει τι? υπηρεσ?ε? τη?, ?ντα? σ?γουρη ?τι ?λοι θα με?νουν ικανοποιημ?νοι. ? ?
?ντα? μ?α οικογενειακ? επιχε?ρηση, ξ?ρει να σ?βεται το πελ?τη και να τηρε? ?λε? τι? προδιαγραφ?? τη? μεγαλ?τερη? μηχανοκ?νητη? οικογ?νεια? που λ?γεται Opel.

ΤΗΛ: 2102223362
Διε?θυνση: Λ. Πρωτοπαπαδ?κη 60, Γαλ?τσι
website:?www.voulalas.opel-network.gr/

?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频