Δ?νοντα? λ?σει? στα προβλ?ματα του VW Group

Διαβ?στηκε απ? 1356 αναγν?στε? - 27/6/2019

Για να μην με?νει? ο?τε μ?α μ?ρα χωρ?? αυτοκ?νητο, το συνεργε?ο Zezas ειδικε?εται γ?ρω απ? ?λα τα μοντ?λα του ομ?λου VW. SEAT, Audi, Skoda και VW φυσικ?, εδ?, γ?νονται σαν καινο?ργια.

 
 

Seat : Ν?ο Leon με 216 ευρ? τον μ?να, μ?θε περισσ?τερα

Το εξειδικευμ?νο συνεργε?ο Zezas Action, με την τερ?στια πε?ρα του γ?ρω απ? τα μοντ?λα που αν?κουν στο VAG Group, δεσμε?εται πω? θα δ?σει λ?ση στο πρ?βλημα σα?. Το ?μπειρο προσωπικ? μαζ? με τα τελευτα?α? τεχνολογ?α? μηχαν?ματα που εξοπλ?ζουν τι? εγκαταστ?σει? ε?ναι αν? π?σα στιγμ? διαθ?σιμα για να σα? βοηθ?σουν.

?ποιο μοντ?λο και να ?χετε, ?σο σπ?νιο και αν ε?ναι το πρ?βλημα που αντιμετωπ?ζετε, απ? το συνεργε?ο Zezas Action δεν πρ?κειται να φ?γετε χωρ?? το αυτοκ?νητο σα? να λειτουργε? σε ?ριστη κατ?σταση.

Ακ?μη, εκτ?? απ? την συντ?ρηση, στο κατ?στημα μπορε?τε να βρε?τε ? να παραγγε?λετε ανταλλακτικ? και αξεσου?ρ γ?ρω απ? το αυτοκ?νητο σα?. Αναβαθμ?στε το ? διατηρ?στε το ασφαλ?? με τα κατ?λληλα γν?σια, μεταχειρισμ?να ? ΟΕΜ ανταλλακτικ?.

Κ?θε επισκευ? και επ?μβαση στο αυτοκ?νητο σα?,? πληρο? τι? πιο αυστηρ?? προδιαγραφ?? που καθορ?ζει το εργοστ?σιο κατασκευ??. Μοναδικ?? στ?χο? η ικανοπο?ηση του πελ?τη, και γι αυτ? ακριβ?? ε?ναι δεδομ?νη η πλ?ρη? εναρμ?νιση με τι? τεχνικ?? προδιαγραφ?? κ?θε προ??ντο?, καθ?? και η σωστ? και ασφαλ?? συντ?ρηση και επισκευ? των αυτοκιν?των.
?
Επικοινων?α
Επωνυμ?α: ?ΖΕΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Διε?θυνση: ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΩΝ 8, ΠΟΛΥΓΩΝΟ, 11474
Τηλ: 2106462157
Ωρ?ριο λειτουργ?α?: Καθημεριν?? 8πμ. με 4μμ., Σ?ββατο 8πμ. με 2μμ.
?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频