Δωρε?ν τεχνικ?? ?λεγχο? απ? την F1 Power για τα 15 χρ?νια επιτυχ?α?

Διαβ?στηκε απ? 1758 αναγν?στε? - 7/8/2017

Ω? ευχαριστ? απ? την F1 Power για τα 15 χρ?νια εμπιστοσ?νη? σα?, απολα?στε ΔΩΡΕΑΝ τεχνικ? ?λεγχο στο αυτοκ?νητο σα?.

 
 
Με ?ψογο επαγγελματισμ?, ?ρτια τεχνικ? κατ?ρτιση και πολ?τιμη εμπειρ?α η F1 Power,?δ?νει ?ν?α δι?σταση στο service?και τη συντ?ρηση των αυτοκιν?των, οποιασδ?ποτε μ?ρκα? και κυβικ?ν.


Το συνεργε?ο αυτοκιν?των ?του Κ?στα Τεμπον?ρα, στη Ν?α Ιων?α, αναλαμβ?νει το service και τη συντ?ρηση του αυτοκιν?του σα?, διακριν?μενο για την αποτελεσματικ?τητα των υπηρεσι?ν του.

Στι? υπηρεσ?ε? θα βρε?τε μεταξ? ?λλων
  • Καθαρισμ? μπεκ, DPF
  • ?λεγχο? και επισκευ? κλιματισμο?
  • Μετατροπ? σε υγραεριοκ?νηση
  • Service σε κ?θε τμ?μα του αμαξ?ματο?
  • Επισκευ?? ζημι?ν -? φανοποιε?ο με εγγ?ηση εν?? ?του?
  • ?λεγχο? κιβωτ?ου ταχυτ?των
  • Αντικατ?σταση φ?λτρων,λαδιο?,μπουζ?

Η F1 POWER εγγυ?ται για την ποι?τητα των εργασι?ν και των ανταλλακτικ?ν που χρησιμοποιε?, εν? οι εργασ?ε? γ?νονται π?ντα ?με γν?μονα την ασφ?λει? των πελατ?ν.?Κ?θε επισκευ? του αυτοκιν?του σα? καλ?πτεται απ? εγγ?ηση, εφ?σον τηρο?νται οι οδηγ?ε? που παρ?χονται απ? το προσωπικ?.

Διαθ?τει τον πλ?ον σ?γχρονο εξοπλισμ??και χρησιμοποιε? ?λα τα ειδικ? εργαλε?α που απαιτο?νται για το εκ?στοτε αυτοκ?νητο, αν?λογα με τα ιδια?τερα χαρακτηριστικ? του.

Ακ?μη, μ?σα απ? μ?α μοναδικ? επιλογ?, ?χετε τη δυνατ?τητα να συμπληρ?σετε μ?α ειδικ? φ?ρμα και να αποκτ?σετε ?κπτωση 20% στη συντ?ρηση ? την επισκευ? του αυτοκιν?του σα?. Απλ? συμπληρ?νετε τα στοιχε?α σα? στο δελτ?ο που θα βρε?τε εδ?.


Επικοινων?α
Επωνυμ?α: Κυζ?κου 23,?
Διε?θυνση: Ν?α Ιων?α?
Tηλ:?210 2798409
Kιν.:?6994 229904
Τηλ. αν?γκη?: 6948 824436
E-mail:[email protected]
Website: http://www.f1power.gr/
?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频