Εδ? χτυπ?ει η καρδ?α των Group Vag στην Αργολ?δα

Διαβ?στηκε απ? 1033 αναγν?στε? - 24/12/2020

Αν ?χει? αυτοκ?νητο του Group Vag και μ?νει? στην περιοχ? τη? Αργολ?δα?, στην Kougias Service φροντ?ζουν για την σωστ? συντ?ρηση του οχ?ματο? σα? και ?μεσα λ?νουν το κ?θε σα? πρ?βλημα με συμφ?ρουσε? τιμ??.

 
 
Το υπερσ?γχρονο συνεργε?ο αυτοκιν?των Kougias Service εξυπηρετε? με σεβασμ? και υπευθυν?τητα του? κατ?χου? αυτοκιν?των του?ομ?λου?VW?(VW, Audi, SEAT, SKODA). Οι εγκαταστ?σει? ε?ναι τελευτα?α? τεχνολογ?α? και περιλαμβ?νουν:
  • ?λεγχο? αυτοκιν?του – Service
  • Δι?γνωση βλαβ?ν – Επισκευ?
  • Ανταλλακτικ? ?λων των ειδ?ν
  • Ευθυγρ?μμιση αυτοκιν?του
  • Ηλεκτρονικ?? ?λεγχο?
  • Μπαταρ?ε? αυτοκιν?των
  • Ηλεκτρολογ?α αυτοκιν?των
  • ?λεγχο? για ΚΤΕΟ??
  • Τοποθ?τηση ελαστικ?ν
?μπειρο και εξειδικευμ?νο προσωπικ?, μηχαν?ματα και εξοπλισμ?? τελευτα?α? τεχνολογ?α? και φυσικ? πολ? μερ?κι για δουλει? ε?ναι τα στοιχε?α που κ?νουν το συγκεκριμ?νο συνεργε?ο να ξεχωρ?ζει.?

Κ?θε επισκευ? και επ?μβαση στο αυτοκ?νητο σα?,? πληρο? τι? πιο αυστηρ?? προδιαγραφ?? που καθορ?ζει το εργοστ?σιο κατασκευ??. Μοναδικ?? στ?χο? η ικανοπο?ηση του πελ?τη, και γι αυτ? ακριβ?? ε?ναι δεδομ?νη η πλ?ρη? εναρμ?νιση με τι? τεχνικ?? προδιαγραφ?? κ?θε προ??ντο?, καθ?? και η σωστ? και ασφαλ?? συντ?ρηση και επισκευ? των αυτοκιν?των.
?
Επιλ?ξτε το συνεργε?ο Kougias Service για την καλ?τερη και πιο αξι?πιστη συντ?ρηση του Group Vag οχ?ματ?? σα?.

Στοιχε?α επικοινων?α?
Επωνυμ?α:?Kougias Service
Διε?θυνση: Αργου? 141, Να?πλιο, Αργολ?δα?, ΤΚ 21100
Τηλ: 2752023728
?FB page:?Kougias Service
?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频