Εγγυημ?νη φροντ?δα για Peugeot και Citroen

Διαβ?στηκε απ? 2178 αναγν?στε? - 3/1/2021

Η 30ετ? εμπειρ?α τη? AUTOUNIT VEKRIS, σε συνδυασμ? με το εκπαιδευμ?νο ανθρ?πινο δυναμικ?, προσφ?ρει τεχνικ?? υπηρεσ?ε? υψηλο? επιπ?δου, επιτυγχ?νοντα? την πλ?ρη διασφ?λιση τη? αξιοπιστ?α? των αυτοκιν?των Peugeot και Citroen.

 
 
Η εταιρ?α Autounit Βεκρ?? Γ. εδρε?ει στην Λ. Βουλιαγμ?νη? 151 και Σοφοκλ?ου? στη Γλυφ?δα, σε σ?γχρονε? και λειτουργικ?? εγκαταστ?σει?.
Η πε?ρα, η ειλικρ?νεια, ο επαγγελματισμ??, η ?ρτια τεχνολογικ? κατ?ρτιση, η ποι?τητα, η εργασιακ? συν?πεια, η εξειδ?κευση και η συνεχ?? επιμ?ρφωση στι? ν?ε? τεχνολογ?ε?, αποτελο?ν βασικ? εχ?γγυα για εγγυημ?νε? και ποιοτικ?? εργασ?α? στο Peugeot και Citroen αυτοκ?νητ? σα?.

Στι? εγκαταστ?σει? τη? Autounit μπορε?τε να βρε?τε:
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ
ΔΙΑΓΝΩΣΕΙΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΗ ΦΡΕΟΝ A/C
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ
ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ
ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟ – ΒΑΦΕΙΟ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΕΛΑΣΤΙΚΑ
ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Το τμ?μα του service αποτελε?ται απ? ομ?δα τεχνικ?ν που φροντ?ζουν το αυτοκ?νητ? σα? ?που ?χουν επιλεγε? αν?μεσα στου? καλ?τερου?, βρ?σκονται υπ? συνεχ? εκπα?δευση και διασφαλ?ζουν ?τι κ?θε εργασ?α service του αυτοκιν?του σα? που θα κριθε? απαρα?τητη, θα πληρο? τι? προδιαγραφ?? του κατασκευαστ?.

Το συνεργε?ο ε?ναι εξοπλισμ?νο με διαγνωστικ? μηχαν?ματα τελευτα?α? γενι?? και σ?μφωνα με τα ευρωπα?κ? πρ?τυπα, ειδικ? εξοπλισμ? προηγμ?νη? τεχνολογ?α?, γν?σια και μεταχειρισμ?να ανταλλακτικ? και προ??ντα συντ?ρηση? που ανταποκρ?νονται στι? πλ?ον αυστηρ?? προδιαγραφ?? ποι?τητα? και ασφ?λεια?.

Π?ντα πρ?θυμοι να σα? εξυπηρετ?σουν προσφ?ροντ??:
Αναλυτικ? ενημ?ρωση για τι? προτειν?μενε? εργασ?ε? και το κ?στο? αυτ?ν
Δωρε?ν ελ?γχου? ? εκτιμ?σει? κατ? περ?πτωση
Προγρ?μματα προσφορ?ν για το Peugeot - Citroën? σα?
Τι? απαρα?τητε? συμβουλ?? για τη συντ?ρηση του Peugeot - Citroën σα?

Η φροντ?δα που αξ?ζει το Peugeot - Citroën σα? κοστ?ζει λιγ?τερο απ? ?,τι περιμ?νετε! Οι ανταγωνιστικ?? τιμ?? σε ανταλλακτικ? και εργασ?α σε συνδυασμ? με την ποι?τητα των παρεχ?μενων υπηρεσι?ν και την αξιοπιστ?α επιβεβαι?νουν ?τι το καλ? service δεν χρει?ζεται να ε?ναι ακριβ?.

Επικοινων?α
Διε?θυνση: Λεωφ. Βουλιαγμ?νη? 151 & Σοφοκλ?ου? 6,?16674 Γλυφ?δα
Τηλ: 210 8982100 -?210 9967851
Fax: 210 8982188
Κιν:?6944 701319
Site:? http://autovekris.gr?
Email:??[email protected]


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频