Εγγυημ?νη ποι?τητα Service σε FORD και SMART

Διαβ?στηκε απ? 1245 αναγν?στε? - 31/12/2018

Για την καλ?τερη συντ?ρηση του αυτοκιν?του σα? Ford ? Smart επιλ?ξτε την πιο σωστ? λ?ση.

 
 
Το σ?γχρονο, εξειδικευμ?νο συνεργε?ο αυτοκιν?των PAPPAS MOTORSPORT?αποτελε? την ιδανικ? επιλογ? για του? κατ?χου? Ford και Smart. Με πολυετ? εμπειρ?α στο χ?ρο τη? συντ?ρηση?, ε?ναι ικαν? να αντεπεξ?λθει σε κ?θε πρ?βλημα του αυτοκιν?του σα? ?μεσα και οικονομικ?. Αντ?στοιχα μπορε? να αναλ?βει το σ?ρβι? οποιασδ?ποτε ?λλη? μ?ρκα? αυτοκιν?του.

Εμπιστευτε?τε την επιχε?ρηση PAPPAS MOTORSPORT? για τα ανταλλακτικ? του αυτοκιν?του σα?, το Service κλιματιστικ?ν, καθ?? επ?ση? βελτι?σει? και μετατροπ?? που θα αλλ?ξουν πρ?σωπο στο ?χημ? σα?, απογει?νοντ?? το.

Η PAPPAS MOTORSPORT?αποτελε? ?να σ?γχρονο συνεργε?ο αυτοκιν?των το οπο?ο βρ?σκεται στη Τροπα?ων 24Α & Αρκαδ?α?, σε ?ναν σ?γχρονο χ?ρο.Το ?μπειρο και εξειδικευμ?νο προσωπικ? που διαθ?τει, δεσμε?εται για την ικανοπο?ηση ?λων των αναγκ?ν του αυτοκ?νητο σα?.

Υπηρεσ?ε?:
Στον σ?γχρονο χ?ρο του?, εξυπηρετο?ν με σεβασμ? και υπευθυν?τητα του? κατ?χου? αυτοκιν?των. Οι εγκαταστ?σει? ε?ναι τελευτα?α? τεχνολογ?α? και περιλαμβ?νουν:
  • Service
  • Βελτι?σει?
  • Μετατροπ??
  • Service κλιματισκ?ν
Μπορε?τε να επικοινων?σετε μαζ? του? στον αριθμ? 210 5734705 και θα σα? λ?σουν κ?θε απορ?α και πρ?βλημα.

Επικοινων?α:
Επωνυμ?α: PAPPAS MOTORSPORT?(Παππ?? Χρ?στο? Θ.)
Περιοχ?: Περιστ?ρι
Διε?θυνση: Τροπα?ων 24Α & Αρκαδ?α?, Τ.Κ. 121 32
Τηλ: 210 5734705
Fax: 210 5780286
Email: [email protected]
Website: https://www.facebook.com/PappasMotorsport/
?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频