Εκε? που θα ?ξεκαπν?ζει? ο κινητ?ρα? σου

Διαβ?στηκε απ? 4784 αναγν?στε? - 19/9/2018

Ο κινητ?ρα? σα? πα?ρνει ν?α πνο? και ?ξεκαπν?ζει? με τον σωστ? εξοπλισμ? στο σωστ? σημε?ο.

 
 
Η εταιρε?α Autounit Βεκρ???εδρε?ει στην Λ. Βουλιαγμ?νη? 151 και Σοφοκλ?ου? (Γλυφ?δα), σε σ?γχρονε? και λειτουργικ?? εγκαταστ?σει?. Η 25ετ? εμπειρ?α στο χ?ρο, σε συνδυασμ? με το ?ριστα εκπαιδευμ?νο ανθρ?πινο δυναμικ?, προσφ?ρει τεχνικ?? υπηρεσ?ε? υψηλ?τατου επιπ?δου, εξασφαλ?ζοντα? την επ?λυση οποιουδ?ποτε προβλ?ματο? με εξαιρετικ?, ?μεσα και οικονομικ? αποτελ?σματα.

Ξεκ?πνισμα κινητ?ρα μ?σα σε 30 λεπτ?!
Συμαντικ? η ν?α συνεργασ?α με την CarbonOff, καθ?? πλ?ον στο κατ?στημα μπορε?τε να καθαρ?σετε και να ξεκαπν?σετε τον κινητ?ρα σα? μ?σα σε 30 λεπτ?. Τα αποτελ?σματα ε?ναι ?μεσα αισθητ? κατ? τα πρ?τα λεπτ? οδ?γηση? του οχ?ματο? εν? η συμπεριφορ? του επαν?ρχεται σε πρ?ιμα στ?δια. Για τα τυπικ?, ο?καθαρισμ?? του ?νθρακα ? ξεκαρβο?νιασμα των κινητ?ρων επιτυγχ?νεται με την χρ?ση υψηλ?? τεχνολογ?α? γεννητρι?ν Υδρογ?νου, οι οπο?ε? παρ?γουν Υδρογ?νο και Οξυγ?νο (HHO) απ? καθαρ? νερ? με την μ?θοδο τη? ηλεκτρ?λυση?, διοχετε?οντα? τα παρ?γωγα α?ρια στην εισαγωγ? του κινητ?ρα για ?ση ?ρα διαρκε? ο καθαρισμ??.

Service
Το τμ?μα του service αποτελε?ται απ? ομ?δα τεχνικ?ν που ?χει επιλεγε? αν?μεσα απ? του? καλ?τερου? και βρ?σκεται υπ? συνεχ? εκπα?δευση και, επ?ση?, διασφαλ?ζει ?τι κ?θε εργασ?α service που θα κριθε? απαρα?τητη, θα τηρε? τι? προδιαγραφ?? του κατασκευαστ?.

Το συνεργε?ο ε?ναι εξοπλισμ?νο με διαγνωστικ? μηχαν?ματα τρ?τη? γενι?? και σ?μφωνα με τα ευρωπα?κ? πρ?τυπα, ειδικ? εξοπλισμ? προηγμ?νη? τεχνολογ?α?, γν?σια και μεταχειρισμ?να ανταλλακτικ? και προ??ντα συντ?ρηση? που ανταποκρ?νονται στι? πλ?ον αυστηρ?? προδιαγραφ?? ποι?τητα? και ασφ?λεια?.

Η Autounit Βεκρ??? με την 25ετ? εμπειρ?α στην κεντρικ? αντιπροσωπε?α Ελλ?δο?, σε συνδυασμ? με το εκπαιδευμ?νο ανθρ?πινο δυναμικ?, προσφ?ρει τεχνικ?? υπηρεσ?ε? υψηλο? επιπ?δου, επιτυγχ?νοντα? την πλ?ρη διασφ?λιση τη? αξιοπιστ?α? των αυτοκιν?των Peugeot.

Στι? υπηρεσ?ε? θα βρε?τε μεταξ? ?λλων:
  • ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ
  • ΔΙΑΓΝΩΣΕΙΣ
  • ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΗ ΦΡΕΟΝ A/C
  • ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ
  • ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ
  • ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟ – ΒΑΦΕΙΟ
  • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
  • ΕΛΑΣΤΙΚΑ
  • CarbonOff, ξεκ?πνισμα κινητ?ρα σε 30 λεπτ? με χρ?ση υδρογ?νου
Τ?λο?, εκτ?? απ? τι? υπηρεσ?ε? ?χετε τη δυνατ?τητα αγορ?? αυτοκιν?του καθ?? στην Autounit Βεκρ?? γ?νεται και εμπορ?α αυτοκιν?των. Με τη βοηθε?α των ειδικ?ν μπορε?τε να διαλ?ξετε αυτ? που σα? ταιρι?ζει!
?
?

Επικοινων?α
Επωνυμ?α: ΒΕΚΡΗΣ ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ (AUTOUNIT)
Περιοχ?: Γλυφ?δα
Διε?θυνση: Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 151 & ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 6
Τηλ: 2108982100
Email: [email protected]
Website: http://autovekris.gr/
?
?
?
?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频