Εκπτ?σει? στην τιμ? και ?χι στην ποι?τητα

29/10/2018

 
 
Το μεγ?λο πελατολ?γιο τη? Argyropoulos Service ε?ναι και η μεγαλ?τερη απ?δειξη τη? ποι?τητα? των υπηρεσι?ν τη?. Το μοναδικ? μερ?κι των τεχνικ?ν τη? επιχε?ρηση?, μαζ? με τα τελευτα?α? τεχνολογ?α? μηχαν?ματα μπορο?ν και παρ?χουν αξι?πιστο service σε ανταγωνιστικ? τιμ?. Βρε?τε την απ?λυτη λ?ση και αξιοποι?στε στο ?πακρο ?λε? τι? υπηρεσ?ε? τη? Argyropoulos Service ?πω?:
  • ?λεγχο? αυτοκιν?του
  • Επισκευ?
  • Δι?γνωση
  • Ηλεκτρονικ? δι?γνωση εγκεφ?λου
  • Προετοιμασ?α ΚΤΕΟ
  • Διαγνωστικ?? ?λεγχο?
  • Αλλαγ? λαδι?ν
  • Βελτι?σει?
Το κατ?στημα βρ?σκεται Κερατσιν?ου 74 και Λεωφ. Αθην?ν, Αθ?να και ε?ναι ?τοιμο να σα? εξυπηρετ?σει. ?Κ?ντε μικρ?, πλ?ρε? ? τακτικ? service στο αυτοκ?νητο σα? και προλ?βετε ζημι?? πολλ?ν χιλι?δων ευρ?. Βρε?τε ζημι?? πολ? πριν ζημι?σουν το πορτοφ?λι σα?, ? αναβαθμ?στε το ?χημα σα? ?σο και ?που εσε?? θ?λετε!
?
Argyropoulos Service
Τηλ: 210 5242978
Κιν: 6977 460004 - 6942 634646
e-mail: [email protected]
?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频