Εξουσιοδοτημ?νο service Audi, Skoda και VW

Διαβ?στηκε απ? 1229 αναγν?στε? - 7/5/2020

Στο Κορωπ?, ?να? ε?ναι ο πρωταγωνιστ?? εδ? και χρ?νια στο service. Η επιχε?ρηση Kanakis αναλαμβ?νει με υπευθυν?τητα τι? εργασ?ε? συντ?ρηση? και αναβ?θμιση? του αυτοκιν?του σα?.

 
 
?χοντα? χιλι?δε? επιλογ?? απ? συνεργε?α, πω? μπορε?τε να ξεχωρ?σετε αυτ? που σα? συμφ?ρει. Το καλ?τερο ε?ναι να δε?τε δουλει? τη? επιχε?ρηση? ? ακ?μα καλ?τερα να ανακαλ?ψετε οι ?διοι το τερ?στιο πελατολ?γιο με του? χιλι?δε? ευχαριστημ?νου? πελ?τε? αν? τα χρ?νια. ?τσι και το γενικ? συνεργε?ο Kanakis, εδ? και αρκετ?? δεκαετ?ε? ε?ναι η πρ?τη επιλογ? ?σων θ?λουν αξι?πιστο σ?ρβι? χωρ?? ψιλ? γρ?μματα.

Το προσωπικ? τη? εταιρ?α? δεν σταματ? να εμπλουτ?ζει τι? γν?σει? του γ?ρω απ? ?λα τα ν?α μοντ?λα αλλ? και τι? τεχνολογ?ε? που αυτ? φ?ρνουν, εν? τα μηχαν?ματα που χρησιμοποιο?νται διαθ?τουν το πιο ενημερωμ?νο λογισμικ?.


Εξουσιοδοτημ?νο για Audi, Skoda και VW
Η επιχε?ρηση ε?ναι επ?σημο? συνεργ?τη? των Audi, Skoda και VW και μπορε? να σα? παρ?χει υπηρεσ?ε? υψηλο? επιπ?δου, π?ντα διατηρ?ντα? την εργοστασιακ? εγγ?ηση. ?τι μοντ?λο και να ?χετε, ?ποια? χρονι?? και να ε?ναι, στην επιχε?ρηση Kanakis θα ?χει το service που του αξ?ζει.

?ριστα υλικ?, συνεχ?? εκπα?δευση του προσωπικο? αλλ? και οικονομικ?? τιμ?? ε?ναι το τρ?πτυχο στο οπο?ο ?χει στηρ?ξει την επιτυχ?α του το συνεργε?ο Kanakis. Μεγαλ?τερη απ?δειξη απ? του? χιλι?δε? ευχαριστημ?νου? πελ?τε? και την φ?μη του δεν υπ?ρχει.
?
Εμπιστευθε?τε και εσε?? του? καλ?τερου?, για να ?χετε και το καλ?τερο αποτ?λεσμα.?Οικονομ?α στην τιμ? και ?χι στην ποι?τητα!
?
Επικοινων?α
Επωνυμ?α: Kanakis
Διε?θυνση: Αναπα?σεω? 15Α και Αντων?ου Γων?α, 19400, Κορωπ?
Τηλ: 2167002316?? 6944758020?
e-mail: [email protected]
?
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频