Εξουσιοδοτημ?νο συνεργε?ο Mitsubishi- Honda

Διαβ?στηκε απ? 2611 αναγν?στε? - 8/6/2017

Το εξουσιοδοτημ?νο συνεργε?ο Στ?θη? Δημ?τριο? HONDA MITSUBISHI βρ?σκεται στη Χρυσαυγ? Λαγκαδ? σε ?να σ?γχρονο συγκρ?τημα 1.300 τ.μ

 
 
Το εξουσιοδοτημ?νο συνεργε?ο?Στ?θη? Δημ?τριο? HONDA MITSUBISHI?βρ?σκεται στη Χρυσαυγ? Λαγκαδ? σε ?να σ?γχρονο συγκρ?τημα 1.300 τ.μ. μ?σα στο οπο?ο στεγ?ζονται:
  • Συνεργε?ο
  • Τμ?μα εγκατ?σταση? υγραερ?ου και service
  • Φανοβαφε?ο
  • Ελαστικ?
  • ?κθεση ν?ων και μεταχειρισμ?νων αυτοκιν?των
  • Επισκευ??
Η εταιρε?α δραστηριοποιε?ται στο χ?ρο απ? το 1991 και επ?σημα ω? αντιπροσωπε?α Honda Mitsubishi απ? το 2009. Μ?σα απ? την μακροχρ?νια εμπειρ?α προ?κυψε η απ?λυτη εξειδ?κευση. Με τη χρ?ση σ?γχρονων μηχανημ?των αναλαμβ?νει κ?θε βλ?βη Honda Mitsubishi καθ?? και παντ?? τ?που αυτοκιν?του, στι? καλ?τερε? τιμ?? τη? αγορ??!

Το προσωπικ? τη? πληρο? τι? υψηλ?τερε? προδιαγραφ?? και κατ?χει πτυχ?α που απαιτο?ν τ?σο η HONDA ?σο και η MITSUBISHI ακολουθ?ντα? επ?ση? ?λε? τι? μετεκπαιδε?σει? και σεμιν?ρια που ανακοιν?νονται απ? τον εισαγωγ?α. Το υψηλ? επ?πεδο κατ?ρτιση? μαζ? με τη χρ?ση γν?σιων ανταλλακτικ?ν, εγγυ?ται τη σωστ? συντ?ρηση και μακροζω?α του οχ?ματ?? σα?. Ειδικ?? εκπτ?σει? για του? πελ?τε? μα? και εγγυ?σει? σε κ?θε ανταλλακτικ? που τοποθετο?με.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ:

1) Παρ?χεται αυτοκ?νητο εξυπηρ?τηση? πελατ?ν σε περ?πτωση που πρ?πει να αφ?σετε το δικ? σα? περισσ?τερο απ? το αναμεν?μενο.
2) ?παρξη ?νετου χ?ρου υποδοχ?? – αναμον?? με internet, TV και καφ?.
3) Κλε?στε τηλεφωνικ? ραντεβο? για το service του αυτοκιν?του σα? για τη μ?ρα και ?ρα που σα? βολε?ει και γλυτ?στε την αναμον?.
3) Δυνατ?τητα μεταφορ?? του αυτοκιν?του σα? στο συνεργε?ο (με την αντ?στοιχη χρ?ωση στο συνεργαζ?μενο μεταφορ?α) στο τηλ?φωνο 6945292229.
5) Συνεργασ?α ?με ?λε? τι? ασφαλιστικ?? εταιρε?ε? εν? ε?ναι σε θ?ση, ω? εταιρ?α, να επισκευ?σει τα τμ?ματα του αυτοκιν?του που χρει?ζονται φανοποι?, μ?νο με μια εξουσιοδ?τηση απ? πλευρ?? σα?.
6) Τ?λο?, παρ?χεται εγγ?ηση τ?σο για την ποι?τητα του? εργασ?α?, ?σο και για τα ανταλλακτικ?, ?στε να ε?στε απ?λυτα σ?γουροι για την ?ψογη λειτουργ?α ?λων.
Ειδικ? ?κπτωση στι? ευπαθε?? κοινωνικ?? ομ?δε? (?νεργοι, πολ?τεκνοι, συνταξιο?χοι, φοιτητ??).
?
Επικοινων?α
Διε?θυνση: Χρυσαυγ? Λαγκαδ?, Θεσσαλονικ?, TK 572 00
Τηλ: +30 23940 25477 +30 23940 20055
Website: http://www.autorace.gr/
?
?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频