2 φωτογραφ?ε? ?

?λεγξε τη Mercedes ? το Smart σου πριν τι? διακοπ??, εντελ?? δωρε?ν!

Διαβ?στηκε απ? 1475 αναγν?στε? - 30/6/2020

Η επιχε?ρηση ?Β. Μπαμπασαν?δη? & ΣΙΑ Ε.Ε.? σα? βοηθ?ει με τον καλ?τερο τρ?πο να περ?σετε τι? πιο ξ?γνοιαστε? διακοπ??. Πραγματοποιε?στε δωρε?ν τεχνικ? ?λεγχο στο αυτοκ?νητο σα? ? κ?ντε συντ?ρηση στο a/c στην καλ?τερη τιμ? τη? αγορ??.

 
 

Mercedes : EQ Power, Κορυφα?α καινοτομ?α στα plug-in υβριδικ? μοντ?λα

Η επιχε?ρηση ??Β. Μπαμπασαν?δη? & ΣΙΑ Ε.Ε.? ε?ναι δ?πλα σα? χειμ?να – καλοκα?ρι και το αποδεικν?ει ?μπρακτα, με δωρε?ν ?λεγχο αυτοκιν?του αλλ? και μοναδικ?? προσφορ??. Εφ?σον αγορ?σατε ?να premium αυτοκ?νητο και θ?λετε να το χα?ρεστε για ?σο περισσ?τερο γ?νεται, μην το αφ?σετε να μαραζ?σει και να χ?σει την αξ?α αλλ? και την α?γλη του.

Η τερ?στια εμπειρ?α του προσωπικο? (υπε?θυνο? ?λων ο Βασ?λειο? Μπαμπασαν?δη? με 25ετ? πε?ρα στην μ?ρκα), απ? την ?λλη, η χρ?ση των καλ?τερων μηχανημ?των τη? αγορ?? και τ?λο? οι μοναδικ? καλ?? τιμ?? και οι συνεχε?? προσφορ??, αποτελο?ν του? 3 λ?γου? που η εταιρ?α ε?ναι η καλ?τερη στο χ?ρο.?τι και να χρειαστε? το αυτοκ?νητο σα?, απ? την μικρ?τερη εργασ?α μ?χρι την μεγαλ?τερη, το αποτ?λεσμα ε?ναι εγγυημ?νο. Αφεν?? τα ?μπειρα χ?ρια του προσωπικο? και η τρομερ? εμπειρ?α του κου.Μπαμπασαν?δη και απ? την ?λλη τα κορυφα?α γν?σια ανταλλακτικ? με ?να ?το? εγγ?ηση, μπορο?ν και θα σα? δ?σουν το επιθυμητ? αποτ?λεσμα.
?
Η λ?στα με τι? παρεχ?μενε? υπηρεσ?ε? ε?ναι πλ?ρη? και καλ?πτει κ?θε πιθαν? τομ?α ?πω?: Αξιοποι?στε τι? μ?νιμε? προσφορ?? και εκπτ?σει? 10% στι? αγορ?? ανταλλακτικ?ν και 15% στι? εργασ?ε? service εν? με ?να κλικ εδ? δε?τε ?λε? τι? προσφορ?? και επιλ?ξτε αυτ?ν που σα? ε?ναι πιο χρ?σιμη.
?
Πραγματοποιε?στε εντελ?? δωρε?ν ?ναν τεχνικ? ?λεγχο για να γνωρ?ζετε την ακριβ? κατ?σταση του οχ?ματο? σα? και να προλ?βετε ζημι?? που θα σα? κ?στιζαν πολλ?? χιλι?δε? ευρ?!Τ?λο?, για ?λου? εσ?? που οι?Mercedes και τα Smart?δεν ε?ναι απλ? το ?χημ? σα? αλλ? τρ?πο? ζω???δε?τε και εξοπλιστε?τε και με αξεσου?ρ?που θα κ?νουν ακ?μα πιο premium τι? στιγμ?? σα?.

?
Επικοινων?α:
Επωνυμ?α:??Β. Μπαμπασαν?δη? & ΣΙΑ Ε.Ε.?
Διε?θυνση: Λ. Βουλιαγμ?νη? 26 Αργυρο?πολη 16452
Τηλ. 210 99.21.076
fax. 210 99.01.241
e-mail. [email protected]
Site:?http://mercedes-smartservice.gr/#?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频