Εμπορ?α και επισκευ?? κυλ?νδρων κεφαλ?ν απ? τη Μασο?ρα?

Διαβ?στηκε απ? 1786 αναγν?στε? - 8/8/2017

Π?νω απ? 45 χρ?νια στην κορυφ? γ?ρω απ? τι? επισκευ?? κυλ?νδρων κεφαλ?ν.

 
 
Η?45ετ???εμπειρ?α τη? εταιρ?α? Μασο?ρα?, ?στην?εξειδ?κευση των ειδικ?ν κολλ?σεων κυλ?νδρων κεφαλ?ν?χει ανταμειφθε? με την εμπιστοσ?νη των συνεργατ?ν τη?. Η εταιρε?α αν?πτυξε τη δραστηρι?τητ? τη? στο χ?ρο των πωλ?σεων με την αποκλειστικ? εισαγωγ? των κυλ?νδρων κεφαλ?ν Μ.Ι.Τ.

Η εταιρε?α ?χει εξειδ?κευση σε κολλ?σει? σπασμ?νων Block?κεφαλ?ν κυλ?νδρων απ?:
  • Υψηλ? Θερμοκρασ?α - Παγετ?
  • Τρακ?ρισμα - Ηλεκτροσυγκ?λληση
  • Χτ?πημα μπι?λα? - Βαλβ?δα?
Η εταιρε?α Μασο?ρα? -?Εμπορ?α και service κυλινδροκεφαλ?ν?ε?ναι κοντ??σα??απ? το 1964?με σκοπ??την ?μεση, σωστ? και?εγγυημ?νη εξυπηρ?τησ??σα?.
Μεταξ? ?λλων θα βρε?τε: Χιτ?νια Μπεκ, Κορμο?? μηχαν?ε?-μπλοκ και φλ?τζε? κεφαλ??.

Οι?κυλινδροκεφαλ???(? κεφαλ?ρια)?Μ.Ι.Τ πληρο?ν υψηλ?? προδιαγραφ???και φ?ρουν?πιστοπο?ηση απ? του? μεγαλ?τερου? ο?κου? παγκοσμ?ω?για την ποι?τητ? και την αξιοπιστ?α του?.?

Κ?θε Προ??ν ε?ναι κατασκευασμ?νο?απ? ?ριστα υλικ? ?χει δοκιμαστε? για την αντοχ? και τη ποι?τητα του?και ?χει περ?σει επιτυχ?? την?τεχνικ? αξιολ?γηση?του κατασκευαστ?.

Η εταιρε?α ?μπορε? να καλ?ψει τι? αν?γκε? σα??με ?ριστα ποιοτικ? και εγγυημ?να προ??ντα?στο μεγαλ?τερο ποσοστ? μοντ?λων που κυκλοφορο?ν στην αγορ??σε?ασυναγ?νιστα χαμηλ?? τιμ???αλλ??με υψηλ? ποι?τητα?και εξυπηρ?τηση
Η Μασο?ρα? επιλ?γει να ρ?ξει τι? τιμ?? ?χι ?μω? και την ποι?τητα των?προ??ντων?τη?!

Η πε?ρα τη? σα? εγγυ?ται την υψηλ? ποι?τητ? του? στι? οικονομικ?τερε? τιμ?? τη? αγορ??. Μεγ?λη ποικιλ?α κυλινδροκεφαλ?ν Kubota-Caterpillar-Nissan-Mercedes-Ford-Mitsubishi και συνεχ?? ν?ε? παραλαβ??.?


?
Επικοινων?α:
Επωνυμ?α: Μασο?ρα?
Διε?θυνση: Δ?φνη? 9 Θεσσαλον?κη
Τηλ: ?2310 523 228
Website: http://www.masouras.com/?
?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频