Επιστρ?φει? απ? τι? διακοπ?? σου; Κλε?σε Service στην Αutomotivo!

Διαβ?στηκε απ? 7032 αναγν?στε? - 9/9/2020

Η ασφ?λεια ?μω? ε?ναι το παν, για αυτ? και η Automotivo σα? περιμ?νει για να ελ?γξει το αυτοκ?νητο σα?, δωρε?ν και να αποκαταστ?σει τυχ?ν βλ?βε?, διασφαλ?ζοντα? με αυτ?ν τον τρ?πο την ε?ρυθμη λειτουργ?α του.

 
 
Οι διακοπ?? και τα Σαββατοκ?ριακα απ?δραση?, βρ?σκουν το αυτοκ?νητο μα? διαρκ?? στον δρ?μο και πολλ?? φορ??, ?χι και σε τ?σο ιδανικ?? συνθ?κε?. Οι χωματ?δρομοι και οι κακοτρ?χαλοι δρ?μοι ,η ?μμο? και η σκ?νη επιβαρ?νουν σημαντικ? τι? αναρτ?σει?, τα ελαστικ? εν? παρ?λληλα φ?ρνουν σε επαφ? τι? σωλην?σει?, το κ?τω μ?ρο? του αυτοκ?νητου και το σ?στημα διε?θυνση? με π?τρε?, λ?σπε? και ?λλα βλαβερ? υλικ?. Ο κλιματισμ??, το σ?στημα λ?πανση? και ψ?ξη? του κινητ?ρα, δουλε?ουν εντατικ?, για την δικ? μα? ?νεση, στην καμπ?να.
Το πρ?το β?μα που μπορο?με να κ?νουμε μ?νοι μα?, ε?ναι να καθαρ?σουμε το αυτοκ?νητο μα?. Αφαιρο?με του? λεκ?δε? και τα δι?φορα ?ντομα που απ? το εξωτερικ? μ?ρο? του αυτοκιν?του, εν? παρ?λληλα καθαρ?ζουμε και το εσωτερικ? του απ? τυχ?ν λ?σπη, βρωμι? και ?μμο.

Το δε?τερο β?μα, ε?ναι να καλ?σετε σε ?να απ? τα δ?ο υπερσ?γχρονα και πιστοποιημ?να με ISO, Service τη? Automotivo και να κλε?σετε τον δωρε?ν ?λεγχο 25 σημε?ων στο αυτοκ?νητο σα?! Το τεχνικ? καταρτισμ?νο προσωπικ? μα?, θα εντοπ?σει τυχ?ν προβλ?ματα τα οπο?α ?χουν δημιουργηθε? στο αυτοκ?νητο σα? και ε?ν δεν λυθο?ν, μπορε? να οδηγ?σουν σε μεγαλ?τερα και ακριβ?τερα προβλ?ματα.
Κλε?νοντα? τον δωρε?ν τεχνικ? ?λεγχο 25 σημε?ων, ?χετε προνομιακ?? τιμ?? στα πακ?τα Service τη? Automotivo και ε?στε σ?γουροι ?τι τα ανταλλακτικ? που θα χρησιμοποιηθο?ν στο αυτοκ?νητο σα? ε?ναι γν?σια.

Ανακαλ?ψτε τα πακ?τα Service τη? Automotivo αν?λογα με την ηλικ?α του αυτοκιν?του σα? με επιπλ?ον BONUS την παροχ? δωρε?ν οδικ?? βο?θεια? Automotivo Assistance, με δικ? τη? τηλεφωνικ? νο?μερο για 1 χρ?νο!
Επιπλ?ον, η Automotivo σα? παρ?χει δωρε?ν αυτοκ?νητο εξυπηρ?τηση?, ?τσι ?στε να συνεχ?σετε απρ?σκοπτα τι? μετακιν?σει? σα?, για ?σο δι?στημα παραμε?νει το αυτοκ?νητο σα? στο συνεργε?ο.
?
?
Service AUTOMOTIVO Renault
Με το Automotivo Renault TOTAL CARE, ?χετε
?
 • Δωρε?ν Τεχνικ? ?λεγχο του Renault σα? σε 25 σημε?α
 • Βιολογικ? και αντισηπτικ? καθαρισμ? Air Condition με 35€
 • Προνομιακ?? τιμ?? σε πακ?τα συντ?ρηση? και επισκευ?? με ?φελο? 30%
Τα πακ?τα αφορο?ν σε αυτοκ?νητα Renault ?νω των 5 ετ?ν, περιλαμβ?νουν ανταλλακτικ?, λιπαντικ? Elf, εργασ?α και ΦΠΑ σε προνομιακ?? τιμ?? και με απ?λυτη διαφ?νεια. Π?ντα με Γν?σια Ανταλλακτικ? Renault, εγγ?ηση επισκευ?ν Renault και χωρ?? καμ?α ?κπτωση στην ποι?τητα.
Με το Automotivo Renault TOTAL CARE FIVE+, ?χετε
?
Ολοκληρωμ?να πακ?τα συντ?ρηση? και επισκευ?? απ? 58€ προσαρμοσμ?να σε κ?θε σα? αν?γκη.
Ενδεικτικ?
 • Λιπαντικ? service (αντικατ?σταση λαδι?ν και φ?λτρου λαδιο?),
 • Τακτικ? service (αντικατ?σταση λαδι?ν, φ?λτρο λαδιο?, φ?λτρου α?ρα και μπουζ?)
 • Αντικατ?σταση ιμ?ντα χρονισμο?
 • Αντικατ?σταση τακακι?ν, αμορτισ?ρ,συμπλ?κτη, υαλοκαθαριστ?ρων, μπαταρ?α? κ.λ.π.
 • Καθαρισμ? A/C κ.α.
 • Τα πακ?τα αφορο?ν σε αυτοκ?νητα Renault ?νω των 5 ετ?ν, περιλαμβ?νουν ανταλλακτικ?, λιπαντικ?, εργασ?α και ΦΠΑ σε προνομιακ?? τιμ?? και με απ?λυτη διαφ?νεια. Π?ντα με Γν?σια Ανταλλακτικ? Renault, εγγ?ηση επισκευ?ν Renault και χωρ?? καμ?α ?κπτωση στην ποι?τητα.
?
Service AUTOMOTIVO Peugeot
?
Automotivo Peugeot Service "Be Control" μ?νο με 55€
?
Συγκεκριμ?να για αυτοκ?νητα PEUGEOT ηλικ?α? 5+ ετ?ν , Automotivo Peugeot Service "Be Control!" προσφ?ρει την αντικατ?σταση των:
?
 • Λιπαντικ?ν 10W40
 • Φ?λτρου λαδιο?
 • Ροδ?λα τ?πα? λαδιο?
 • καθ?? και ?ναν Τεχνικ? ?λεγχο Ασφ?λεια? 15 σημε?ων που περιλαμβ?νει:
  • Ηλεκτρονικ? ?λεγχο βλαβ?ν, Ελαστικ?, φρ?να, φ?τα, Καθαριστ?ρε?, Εξ?τμιση, Αν?ρτηση, Αμ?ξωμα, Μπαταρ?α, Ψ?ξη, ?λεγχο ?λων των σταθμ?ν των υγρ?ν, καθ?? και αν για το δικ? σα? Peugeot υπ?ρχουν Τεχνικ?? αναβαθμ?σει?, θα ελ?γξουμε τη β?ση δεδομ?νων του κατασκευαστ? και θα σα? τι? προσφ?ρουμε εντελ?? δωρε?ν.

Automotivo Peugeot Service ?PEUGEOT ACTIVE +?
Συγκεκριμ?να για οχ?ματα PEUGEOT ηλικ?α? 5+ ετ?ν, το PEUGEOT SERVICE ?PEUGEOT ACTIVE 5+? προσφ?ρει την αντικατ?σταση μια? σειρ?? γν?σιων αναλ?σιμων ανταλλακτικ?ν απαρα?τητα για την καλ? λειτουργ?α των αυτοκιν?των, καθ?? και ?να λεπτομερ? τεχνικ? ?λεγχο του αυτοκιν?του με μ?λι? 130€ (η τιμ? περιλαμβ?νει ΦΠΑ, εργασ?α και ανταλλακτικ?).
Στην Automotivo Peugeot σα? προσφ?ρουμε εκτ?? απ? τη χαμηλ? τιμ? στο service του PEUGEOT σα? και ?κπτωση 20% σε γν?σια ανταλλακτικ? και εργασ?α.
Στην Automotivo, ?χει? πλεον?κτημα! Με κ?θε πακ?το Service, ?χει? BONUS δωρε?ν οδικ? βο?θεια Automotivo Assistance, με δικ? τη? τηλεφωνικ? νο?μερο για 1 χρ?νο!
Επιπλ?ον, ρωτ?στε μα? για τα προνομιακ? πακ?τα service &προσφορ?? σε αλλαγ? αμορτισ?ρ, ελαστικ?ν , δισκ?πλακε? & τακ?κια φρ?νων , ιμ?ντε? εκεντροφ?ρου κ.α.


Πρ?τυπο Φανοποιεiο και Βαφε?ο Automotivo
Β?βαια, για την ασφ?λεια σα? και την τ?λεια οδικ? συμπεριφορ? του αυτοκιν?του σα? υπ?ρχουν περιπτ?σει?, που ε?ναι αναγκα?α ανταλλακτικ? και φανοποι?α. Mικρογρατζουνι??, χτυπ?ματα, θ?λουν επισκευ? για να διατηρηθε? το αυτοκ?νητ? σα? σαν καινο?ριο, περισσ?τερα χρ?νια.
Χρησιμοποι?ντα? αυστηρ? φιλικ?? προ? το περιβ?λλον μον?δε? βαφ??, με αντιρρυπαντικ? μον?δα, εγγυ?μαστε την αποκατ?σταση των ζημι?ν σα? και την επαναφορ? του οχ?ματ?? σα? στην πρ?τερη κατ?στασ? του.
Σε περ?πτωση ευθ?νη? τη? ασφαλιστικ?? εταιρε?α?, αναλαμβ?νουμε ?λη την επισκευ? του αυτοκιν?του σα? και τι? διαδικασ?ε?. Στ?χο? μα? ε?ναι το αυτοκ?νητ? σα? να ε?ναι σαν καινο?ριο, χωρ?? να αντιμετωπ?σετε αργ?τερα προβλ?ματα στη μεταπ?λησ? του.
Η επισκευ? του αυτοκιν?του σα? μπορε? να γ?νει ε?κολα και οικονομικ? απ? την Automotivo!
Καλ?στε σ?μερα, κλε?στε το ραντεβο? σα? και διατηρ?στε το αυτοκ?νητο σα? σε ?ψογη κατ?σταση!
?
Τηλ?φωνα και email επικοινων?α?
Automotivo Χαλ?νδρι
Λ. Κηφισ?α? 278, Χαλ?νδρι, τηλ .2106817447
[email protected] & [email protected]
?
Automotivo Γ?ρακα?
Καστορι?? 15, Γ?ρακα?, τηλ. 2106618686
[email protected] & [email protected]
?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频