Εσ? ποιον εμπιστε?εσαι για το service του Smart σου;

3/10/2020

Οι ιδια?τερε? αν?γκε? συντ?ρηση? του Smart απαιτο?ν και εξειδικευμ?νου? μηχανικο??. Αυτ? ακριβ?? προσφ?ρει η Auto Smart.

 
 
Η Auto Smart Service ε?ναι ο απ?λυτο? προορισμ?? για οτιδ?ποτε αφορ? το Smart σα?. Πωλ?σει? μεταχειρισμ?νων μοντ?λων, γν?σια ? μεταχειρισμ?να ανταλλακτικ? και φυσικ? συντ?ρηση και επισκευ? β?σει των αυστηρ?ν προδιαγραφ?ν του κατασκευαστ?.Επ?ση?, κ?θε ν?ο? πελ?τη? μπορε? να επωφεληθε? απ? τον εντελ?? δωρε?ν ?λεγχο 12 σημε?ων για να ?χει ολοκληρωμ?νη εικ?να τη? κατ?σταση? του αυτοκιν?του του.

Πιο συγκεκριμ?να γ?νεται:
 • ?λεγχο? στ?θμη? λαδι?ν
 • ?λεγχο? στ?θμη? αντιψυκτικο?
 • ?λεγχο? εμπρ?? φρ?νων
 • ?λεγχο? ρουλεμ?ν τροχ?ν
 • ?λεγχο? μπροστινο? συστ?ματο?
 • ?λεγχο? π?σω συστ?ματο?
 • ?λεγχο? κινητ?ρα
 • ?λεγχο? β?σει? μηχαν??
 • ?λεγχο? στ?θμη? νερο? υαλοκαθαριστ?ρων
 • ?λεγχο? διαρρο?? λαδι?ν
 • ?λεγχο? φ?τα
 • ?λεγχο? απ?δοση? α/c
Μια ακ?μα υπηρεσ?α που μ?νο η Auto Smart προσφ?ρει ε?ναι το δωρε?ν πλ?σιμο του οχ?ματο? μ?σα και ?ξω μετ? την ολοκλ?ρωση των εργασι?ν συντ?ρηση?. Επ?ση?, η εταιρε?α παρ?χει 24ωρη τηλεφωνικ? υποστ?ριξη και μπορε? να σα? συμβουλε?σει ? να λ?σει αν? π?σα στιγμ? ?τι πρ?βλημα προκ?ψει.Ιδια?τερη αναφορ? αξ?ζει να γ?νει και στο τμ?μα φανοποι?α? με του? εξειδικευμ?νου? τεχνικο?? να?χρησιμοποιο?ν τα καλ?τερα υλικ? τη? αγορ?? και τα κατ?λληλα μηχαν?ματα. Λειτουργο?ν π?ντα σ?μφωνα με τα αυστηρ? στ?νταρ του κατασκευαστ?, για να εξασφαλ?σουν το τ?λειο αποτ?λεσμα. Τ?λο?, με ?να κλικ στο www.auto-smart.gr μπορε?τε να δε?τε αναλυτικ? ?λε? τι? παρεχ?μενε? υπηρεσ?ε?, καθ?? και χρ?σιμε? συμβουλ?? που αφορο?ν το Smart σου.

Για περισσ?τερε? πληροφορ?ε?:

Λεωφ?ρο? Αθην?ν 310, Χα?δ?ρι Τ.Κ. 12462
τηλ. 210 53 20 940
e-mail?[email protected]
www.auto-smart.gr


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频