?τσι θα μυρ?ζεσαι τη ζημι? απ? χλμ.

Διαβ?στηκε απ? 2392 αναγν?στε? - 14/9/2018

Δε? πω? θα προλ?βει? μερικ? σημαντικ? προβλ?ματα του αυτοκιν?του σου. Ε?ν παρατηρ?σει? κ?τι απ? τα παρακ?τω, ?φυγε? κατευθε?αν για συνεργε?ο. Πρ?λαβε το αμ?ξι και το πορτοφ?λι σου!

 
 
Πιο αδ?ναμα φ?τα που τρεμοπα?ζουν;
Σε περ?πτωση που ?χει? αν?ψει τα φ?τα του αυτοκιν?του σου και κ?θε φορ? που πατ?? φρ?νο, οπ?τε και αν?βουν τα φ?τα STOP, π?φτει η ?ντασ? του?, πιθαν?τατα να αντιμετωπ?ζει? κ?ποιο πρ?βλημα με το δυναμ? ? με την μπαταρ?α του αυτοκιν?του σου. Θα πρ?πει να επισκεφθε?? ?γκαιρα το μηχανικ? σου, δι?τι πιθαν?? σ?ντομα το αυτοκ?νητ? σου να ακινητοποιηθε? πλ?ρω?.

Τι χρ?μα ?χουν τα καυσα?ρια;
Παρατηρε?? την εξ?τμιση του αυτοκιν?του σου να εκπ?μπει καυσα?ρια που ?χουν ?παρ?ξενο? χρ?μα; Για να εντοπ?σει? απ? πο? προ?ρχεται το πρ?βλημα αυτ?, θα πρ?πει να δει? ποιο ε?ναι το χρ?μα. Αν, λοιπ?ν, ε?ναι μα?ρο, δε?χνει ?τι υπ?ρχει κ?ποιο πρ?βλημα με την κα?ση του με?γματο? του κινητ?ρα, εν? αν ε?ναι ?σπρο, σημα?νει πω? ο κινητ?ρα? “κα?ει” λ?δια, το οπο?ο σημα?νει ?τι ε?ναι πιθαν? να υπ?ρχει σημαντικ? βλ?βη στα μ?ταλλα του χ?ρου κα?ση?. Και στι? δ?ο περιπτ?σει? επιβ?λλεται μ?α επ?σκεψη στο μηχανικ? του αυτοκιν?του σου.

Παρκ?ρει? και ποτ?ζει? με λ?δια το οδ?στρωμα;
Δεν ε?ναι λ?γε? φορ?? που κ?τω απ? τον κινητ?ρα του αυτοκιν?του μα? σχηματ?ζονται κηλ?δε? απ? λ?δια. Παρ?λο που αυτ? το φαιν?μενο ε?ναι συνηθισμ?νο, κυρ?ω? στα παλι? αυτοκ?νητα και δεν προκαλε? πια την περι?ργεια των περισσοτ?ρων μα?, καλ? ε?ναι να γ?νει ?μεσο? ?λεγχο? και να επισκευαστε?? - αν χρει?ζεται. Η πρ?τη κ?νηση για να διαπιστ?σει? το μ?γεθο? του προβλ?ματο?, ε?ναι να ελ?γχει? συστηματικ? τη στ?θμη του λαδιο? του κινητ?ρα και αν δει? να π?φτει, ?στω και λ?γο, τ?τε το πρ?βλημα πρ?πει να λυθε? σ?ντομα.


Ακο?? ?να διακριτικ? σφ?ριγμα μ?σα απ? το καπ?;
Ε?ν παρατηρ?σει? ?τι αν?βει το λαμπ?κι του δυναμ? ? ακο?γεται κ?ποιο σφ?ριγμα, που προ?ρχεται απ? το χ?ρο του κινητ?ρα, το πιθαν?τερο ε?ναι να ?χει φθαρε? ο ιμ?ντα? του δυναμ? ? να ?χει ?χαλαρ?σει?. Τ?ντωμα ? ακ?μα και αντικατ?σταση ε?ναι αντιστο?χω? δ?ο εν?ργειε?, στι? οπο?ε? πρ?πει να προβε?? μ?σω των ειδικ?ν.


Μ?πω? ο κινητ?ρα? ρετ?ρει και ζορ?ζεται;
Συν?θω? το φαιν?μενο του ?κομπι?σματο?? παρατηρε?ται ?ταν ο οδηγ?? πατ?ει το πεντ?λ του γκαζιο?, ?στε να επιταχ?νει το αυτοκ?νητο απ? χαμηλ?? στροφ??.
Αυτ? η δυσλειτουργ?α συν?θω? εμφαν?ζεται λ?γω κ?ποιου προβλ?ματο? κα?ση? του κινητ?ρα, το οπο?ο μπορε? να οφε?λεται σε νοθευμ?νο κα?σιμο ? κ?ποιο χαλασμ?νο ηλεκτρικ? σ?στημα. Καλ? θα ε?ναι να επισκεφθε?? ?γκαιρα κ?ποιο συνεργε?ο, δι?τι κατ? ?να μεγ?λο ποσοστ? το πρ?βλημα αυτ? μπορε? να χειροτερ?ψει και να θ?σει εκτ?? λειτουργ?α? τον κινητ?ρα. Στι? περισσ?τερε? φορ?? η πηγ? ε?ναι ?να? χαλασμ?νο? πολλαπλασιαστ??.
?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频