?χει? Ford; ?χει? την Πιταρ?κη? Motorsport σ?μμαχο

Διαβ?στηκε απ? 3136 αναγν?στε? - 8/8/2017

Απ? ανταλλακτικ?, μ?χρι απλ? service και προετοιμασ?α ΚΤΕΟ για το Ford σα?, εμπιστευτε?τε τη Πιταρ?κη? Motorsport

 
 
Ε?ν ?χετε Ford μ?λι? βρ?κατε το εξειδικευμ?νο συνεργε?ο που ψ?χνατε. Στη G. Pitarakis Motrosport θα συναντ?σετε πλ?ρω? ?ρτια καταρτισμ?νο προσωπικ? που θα εγγυηθε? εργασ?α υψηλο? επιπ?δου. Τελευτα?α? λ?ξη? τεχνολογ?α μαζ? με τα πιο σ?γχρονα μηχαν?ματα, η εταιρ?α ε?ναι σε θ?ση να αντιμετωπ?σει οποιαδ?ποτε πρ?κληση. Στι? υπηρεσ?ε? θα βρε?τε μεταξ? ?λλων
  • Service αυτοκιν?του
  • Βελτι?σει?
  • Ανταλλακτικ?

Ακ?μη επωφεληθε?τε απ? τι? ειδικ?? προσφορ?? στα πακ?τα Service και ?χι μ?νο.Η G. PITARAKIS MOTORSPORT ?εγγυ?ται τον απ?λυτο σεβασμ? και το σωστ? αποτ?λεσμαμε την εφαρμογ? των τελευτα?ων τεχνολογικ?ν μεθ?δων.

Στην Πιταρ?κη? Motorsport ?χετε ?κπτωση στα γν?σια ανταλλακτικ? Ford ,κατ?πιν συνενν?ηση?, καθ?? και 1 χρ?νο εγγ?ηση στα γν?σια ανταλλακτικ? τη? Ford. Παρ?λληλα, μπορε?τε να επωφεληθε?τε και απ? τον δωρε?ν διαγνωστικ? ?λεγχο για το αυτοκ?νητο σα?,

Αν ε?στε κ?τοιχοι νοτι?ν προαστ?ων, η Πιταρ?κη? Motorsport δ?νει τη δυνατ?τητα, κατ?πιν συνενν?ηση?, δωρε?ν παρ?δοση? του αυτοκιν?του στο χ?ρο σα?,?για να μην χ?νετε πολ?τιμο χρ?νο.?

Οι προσφορ?? δεν σταματ?νε εκε? καθ?? με κ?θε service δωρε?ν Κ?ρτα καυσαερ?ων και πλ?σιμο του οχ?ματο?. Τι περιμ?νετε;

Μελλοντικ?? στ?χο? ε?να να δημιουργ?σει ?να μεγαλ?τερο σ?γχρονο?συγκρ?τημα για την καλ?τερη?εξυπηρ?τηση των πελατ?ν καθ?? και να βελτι?σει την απ?λυτη?διεκπερα?ωση στι? αν?γκε? και τι? απαιτ?σει? του υποψ?φιου πελ?τη.
?
Επικοινων?α:
Επωνυμ?α: Pitarakis Motrosport
Διε?θυνση: Π?ντου 71, Αργυρο?πολη
Τηλ: 2109958545
Website: http://www.pitarakismotorsport.gr/index.php


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频