Φτ?στε το αυτοκ?νητο σα? στο μ?γιστο των δυνατοτ?των του

Διαβ?στηκε απ? 1367 αναγν?στε? - 17/7/2019

Με 26 χρ?νια εμπειρ?α? τ?σο σε service και ηλεκτροδι?γνωση, ?σο και σε αναβαθμ?σει? - μετατροπ??, το διαγνωστικ? συνεργε?ο αυτοκ?νητων Τεχνοδυναμικ? Αλεξ?ου εγγυ?ται το απ?λυτο αποτ?λεσμα. Επισκευ?? σασμ?ν, επαναπρογραμαμτισμ?? ECU και πολλ? ?λλα, θα τα βρε?τε εδ?.

 
 
Ε?ν θ?λετε και εσε?? να οδηγε?τε π?ντα ?να ασφαλ?? αυτοκ?νητο και να μην βρεθε?τε στιγμ? προ εκπλ?ξεων, οφε?λετε να εμπιστε?εστε του? καλ?τερου?, τη Τεχνοδυναμικ? Αλεξ?ου.?

Μετ? απο 26 χρ?νια τεχνογνωσ?α? και εξειδ?κευση? στη συντ?ρηση των αυτοκιν?των, η εταιρε?α Τεχνοδυναμικ? Αλεξ?ου. μπορε? και εγγυ?ται την αξιοπιστ?α των υπηρεσι?ν τη?, συνδυ?ζοντα? π?ντα την ειλικρ?νεια και τη συν?πεια απ?ναντι στου? πελ?τε? τη?.

Με τα κατ?λληλα ?ργανα μετρ?σεων και δοκιμ?ν για ασφαλ? και ακριβ? αποτελ?σματα δι?γνωση?. Με γν?σια προγρ?μματα και διαγνωστικ? για τι? βλ?βε? των αυτοκιν?των.

Με συνεχε?? αναβαθμ?σει? λογισμικ?ν (updates) για ?λα τα μοντ?λα αυτοκιν?των η επιχε?ρηση Τεχνοδυναμικ? Αλεξ?ου παρ?χει υπηρεσ?ε? που περιλαμβ?νουν:
  • Service: Γενικ? ? quick Service, χρησιμοποι?ντα? π?ντοτε τα κατ?λληλα υλικ? και προ??ντα.
  • Σασμ?ν: Επισκευ?? αυτ?ματων και ημιαυτ?ματων σασμ?ν, δι?γνωση, ρυθμ?σει?, βελτι?σει?, επισκευ?? σε DSG - STRONIC - RTRONIC - SELESPEED - POWERSHIFT - DCT - DKG - EASYTRONIC - PDK - CVT.
  • Δι?γνωση και προγραμματισμ?? εγκεφ?λων ECU με online updates σε:?AUDI - SEAT - SKODA - VOLKSWAGEN- FORD - MAZDA - BMW - MINI - MERCEDES BENZ - SMART - CITROEN - PEUGEOT.
  • DPF φ?λτρο: Καθαρισμ??, επισκευ?, αντικατ?σταση και κατ?ργηση φ?λτρων σωματιδ?ων πετρελα?ου DPF.
?
Το τερ?στιο πελατολ?γιο και τα 26 χρ?νια συνεχ?? παρουσ?α? ε?ναι η πιο τραν? απ?δειξη πω? το συνεργε?ο Τεχνοδυναμικ? Αλεξ?ου κ?νει αυτ? που υπ?σχεται, το καλ?τερο!
?
Αυξ?στε την ιπποδ?ναμη του αυτοκιν?του σα?, προγραμαματ?στε κλειδι?, immobilizer και διορθ?στε οτιδ?ποτε ηλεκτρονικ? διαθ?τει το αυτοκ?νητο σα? στην Τεχνοδυναμικ? Αλεξ?ου. ?να απ? τα καλ?τερα ηλεκτροδιαγνωστικ? κ?ντρα στην Ελλ?δα.
?
Επικοινων?α
Επωνυμ?α: Τεχνοδυναμικ? Αλεξ?ου
Διε?θυνση: Λ. Καλαμακ?ου 106 Αλιμο?
Τηλ: 210 99 46100? -? 6932 37 21 96
Site: http://aalexiou.gr/index.html

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频