Φτην?τερο ?ω? και 40%

Διαβ?στηκε απ? 1734 αναγν?στε? - 12/9/2018

Επαγγελματισμ??, ?ριστη τεχνογνωσ?α και ?ω? και 40% χαμηλ?τερε? τιμ?? απ? τον ανταγωνισμ?.

 
 

AUDI : Ν?α εποχ? για το Α3, μ?θε περισσ?τερα

Ε?ν ε?στε κ?τοχο? Volkswagen, Audi, Skoda ? Seat, μ?λι? βρ?κατε το πιο ολοκληρωμ?νο συγκρ?τημα after sales. To Top Service Kosmas ε?ναι ?να υπερσ?γχρονο συνεργε?ο με την οργ?νωση και τον εξοπλισμ? που απαιτο?ν οι παραπ?νω μ?ρκε?, και ?ρχεται για να σα? λ?σει τα χ?ρια.

Απ? τον Νο?μβριο του 2014 πρωταγωνιστε? στον χ?ρο, καθ?? ξεχωρ?ζει για τι? ποιοτικ?? υπηρεσ?ε? και την ?ρτια τεχνικ? υποστ?ριξη. Ο ιδιοκτ?τη? του Top Service , κ?τοχο? πτυχ?ου master απ? σχολ? τη? Γερμαν?α?, προερχ?μενο? απ? το χ?ρο του VAG Group, και με εμπειρ?α 35 χρ?νων, ε?ναι σε θ?ση να διαχειριστε? οποιοδ?ποτε πρ?βλημα παρουσι?σει το αυτοκ?νητο σα?.


Τι κ?νει την Top Service Kosmas να ξεχωρ?ζει απ? τα ?λλα συνεργε?α;
Αυτ? που πραγματικ? κ?νει τη διαφορ? με ?λλα συνεργε?α ε?ναι η τεχνογνωσ?α στην οργ?νωση και λειτουργ?α μια? τ?τοια? μον?δα?, ?στε να λειτουργε? σ?μφωνα με τι? βασικ?? αρχ?? ?πω? αυτ?? ορ?ζονται απ? τα εργοστ?σια παραγωγ?? των αυτοκιν?των. Παρ?χει σημαντικ?? υπηρεσ?ε? στου? πελ?τε? του, οι οπο?ε? συνεχ?? θα αναπτ?σσονται και θα βελτι?νονται.

Ανεπαν?ληπτε? προσφορ??
Στην Top Service Kosmas θα βρε?τε?μεταξ? ?λλων προσφορ?? που μαγνητ?ζουν. Αλλ?ξτε κι εσε?? τα λ?δια?10w40 του αυτοκιν?του σα? μαζ? με φ?λτρα στην εκπληκτικ? τιμ? των 40 ευρ?.

Υπηρεσ?ε? σε τιμ?? ?ω? και 40% φθην?τερα.
Προσφ?ρει τη συντ?ρηση και τι? επισκευ?? των αυτοκιν?των σε τιμ?? ?ω? και 40% χαμηλ?τερε? απ? τα εξουσιοδοτημ?να συνεργε?α τη? Αττικ??. Επισκευ?στε και πραγματοποι?στε την τακτικ? συντ?ρηση του αυτοκιν?του σα? (Volkswagen, Audi, Skoda ? Seat) σ?μφωνα με τι? προδιαγραφ?? των εργοστασ?ων στο Top Service Kosmas. Στο πιο σ?γχρονο εξειδικευμ?νο Service του Volkswagen Audi Group τη? Δυτικ?? Αττικ??, θα διαγν?σουμε και θα επισκευ?σουμε τη βλ?βη του αυτοκιν?του σα?.

Τι περιμ?νετε λοιπ?ν; Κ?ντε τον ?λεγχο σα? στου? ειδικο?? και χαρε?τε τι? διακοπ?? σα? χωρ?? ?γχο?.? Εσε?? ξεκουραστε?τε και αφ?στε τη??Top Service Kosmas να περιποιηθε? το αυτοκ?νητο σα? με τον καλ?τερο τρ?πο, ?στε να ε?ναι σε ?ριστη κατ?σταση για τι? διακοπ?? του Π?σχα, και ?χι μ?νο.?

Για να ε?στε σ?γουροι για αυτ? που οδηγ?τε,?Top Service Kosmas!
?
Επικοινων?α
Επωνυμ?α: Top Service Kosmas
Διε?θυνση: Βασ. Κωνσταντ?νου 3,? Aγιοι Αν?ργυροι 13561
Τηλ: 211 0125412 - 694 1644940
Fb:?https://www.facebook.com/topservicekosmas/?ref=ts?
?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频