Για αξι?πιστο service σε ?λε? τι? μ?ρκε? αυτοκιν?των

Διαβ?στηκε απ? 2015 αναγν?στε? - 5/3/2020

Η αλυσ?δα AUTOFIT ε?ναι απ? τα μεγαλ?τερα δ?κτυα ανεξ?ρτητων επισκευαστ?ν στην Ευρ?πη με περισσ?τερα απ? 2000 μ?λη σε 14 χ?ρε?.

 
 
Τα συνεργε?α AUTOFIT?ε?ναι ολοκληρωμ?να κ?ντρα τεχνικ?? εξυπηρ?τηση? για ?λε? τι? μ?ρκε? αυτοκιν?των. Η επισκευ? του αυτοκιν?του σα?, γ?νεται με β?ση τι? προδιαγραφ?? του κατασκευαστ? του οχ?ματο?, με ποιοτικ? πιστοποιημ?να ?ανταλλακτικ? και απ? εξειδικευμ?νου? τεχν?τε?. Ε?ναι απ? τα μεγαλ?τερα δ?κτυα ανεξ?ρτητων επισκευαστ?ν στην Ευρ?πη με περισσ?τερα απ? 2000 μ?λη σε 14 χ?ρε?.

Οι τεχνικο? του δικτ?ου, εκπαιδε?ονται διαρκ?? στα σ?γχρονα συστ?ματα των οχημ?των? και χρησιμοποιο?ν εργαλε?α και διαγνωστικ? εξοπλισμ? τελευτα?α? τεχνολογ?α?.? Tα μ?λη του δικτ?ου ε?ναι επαγγελματ?ε? που εξυπηρετο?ν ?ριστα του? πελ?τε?? προσφ?ροντα? υπηρεσ?ε? υψηλ?? ποι?τητα?, με πλ?ρη διαφ?νεια σε κοστολ?γηση εργασι?ν και ανταλλακτικ?ν.


Στο δ?κτυο AUTOFIT?θα βρε?τε ανταλλακτικ? πρ?τη? τοποθ?τηση? και εφ?μιλλη? ποι?τητα? απ? του? μεγαλ?τερου? ευρωπα?κο?? και ιαπωνικο?? προμηθευτ?? ?πω? Bosch – Delphi – LUK – NGK – Denso – Gates–HellaPagid και πολλο?? ?λλου?. Για του? παραπ?νω λ?γου?, η εργοστασιακ? εγγ?ηση του οχ?ματο? σα?, συνεχ?ζει να ισχ?ει και επιπλ?ον εμε??, σα? παρ?χουμε 1 χρ?νο εγγ?ηση σε εργασ?ε? και ανταλλακτικ?.
?

? ? ? ?
?? Περιβ?λλον??????
Η σωστ? συντ?ρηση του οχ?ματο? σα? ?χει σημαντικ? αντ?κτυπο στο περιβ?λλον μα? αλλ? και στην οικονομ?α σα?. ?να κακοσυντηρημ?νο αυτοκ?νητο εκπ?μπει σημαντικ? αυξημ?νου? ρ?που?, καταναλ?νει περισσ?τερο κα?σιμο και ε?ναι επικ?νδυνο για την ασφ?λει? σα?.? Στα συνεργε?α AUTOFIT φροντ?ζουμε το αυτοκ?νητο σα? ?στε να απολαμβ?νετε την οδ?γηση ?νετα και ξεκο?ραστα με το μικρ?τερο δυνατ? κ?στο? συντ?ρηση?.
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
Επιπλ?ον τα συνεργε?α AUTOFIT πληρο?ν τι? απαρα?τητε? περιβαλλοντικ?? προδιαγραφ?? ανακυκλ?νοντα? τα χρησιμοποιημ?να και επικ?νδυνα για το περιβ?λλον υλικ? (μπαταρ?ε?, λιπαντικ?, καταλ?τε? κτλ)

?
Το Δ?κτυο Autofit ω? υπερ?φανο? υποστηρικτ?? τη? πανευρωπα?κ?? καμπ?νια? ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ!
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

?
ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ;
ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ. ΑΥΤΟ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΧΑΡΗ ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΘΕΣΠΙΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑ?ΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ.

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΒΑΣΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ;
Οι κατασκευαστ?? αυτοκιν?των δεν μπορο?ν να κ?νουν τι? εγγυ?σει? εξαρτημ?νε? απ? αποκλειστικ?? επισκευ?? των οχημ?των στο δ?κτυο του? ? απ? την αποκλειστικ? χρ?ση ανταλλακτικ?ν τη? δικ?? του? μ?ρκα?. Σ?μφωνα με την Ευρωπα?κ? Επιτροπ?, οι καταναλωτ?? ?χουν το δικα?ωμα να χρησιμοποιο?ν οποιοδ?ποτε συνεργε?ο επισκευ?? για εργασ?ε? εκτ?? εγγ?ηση?, τ?σο κατ? τη δι?ρκεια τη? νομικ? κατοχυρωμ?νη? περι?δου εγγ?ηση? ?σο και κατ? τη δι?ρκεια τυχ?ν εκτεταμ?νη? περι?δου εγγ?ηση?. Φυσικ?, κ?θε επιχε?ρηση υπ?κειται στη νομικ? θεσπισμ?νη ευθ?νη για τα προ??ντα και τι? υπηρεσ?ε? που προσφ?ρει. Επομ?νω?, οποιοσδ?ποτε προκαλ?σει ζημι? στο ?χημ? σα? λ?γω αμελο?? εργασ?α? ? χρ?ση? ελαττωματικ?ν εξαρτημ?των ?χει την ευθ?νη γι αυτ?.

ΤΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ;
Για επισκευ?? των οχημ?των μπορο?ν να χρησιμοποιηθο?ν γν?σια ανταλλακτικ? και ανταλλακτικ? εφ?μιλλη? ποι?τητα?.
"Γν?σια ανταλλακτικ?" ε?ναι ?χι μ?νο τα ανταλλακτικ? που διαν?μονται απ? του? κατασκευαστ?? των οχημ?των, αλλ? και αυτ? που φ?ρουν το λογ?τυπο τη? εταιρε?α?παραγωγ?? του εξαρτ?ματο?. Στι? περισσ?τερε? περιπτ?σει? και τα δ?ο παρ?γονται στην ?δια γραμμ? παραγωγ??, με τι? ?διε? προδιαγραφ??.
Υπ?ρχουν επ?ση? "ανταλλακτικ? εφ?μιλλη? ποι?τητα?". Αυτ? ε?ναι ανταλλακτικ? κατασκευασμ?να απ? ανεξ?ρτητε? εταιρε?ε? παραγωγ?? ανταλλακτικ?ν, τα οπο?α ε?ναι ποι?τητα? ισοδ?ναμη? με το γν?σιο ανταλλακτικ?.

ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ΟΤΙ :
80% των ανταλλακτικ?ν που αποτελο?ν το αυτοκ?νητο παρ?γονται απ? εταιρε?ε? παραγωγ?? ανταλλακτικ?ν και ?χι απ? κατασκευαστ?? οχημ?των.

ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ΟΤΙ :
Σ?μφωνα με την Ευρωπα?κ? Επιτροπ?, ?να? κατασκευαστ?? αυτοκιν?των δεν μπορε? να αρνηθε? επισκευ? υπ? εγγ?ηση, ?πω? εν?? χαλασμ?νου ηλεκτρικο? παραθ?ρου, απλ? επειδ? μια αλλαγ? λαδι?ν ?γινε απ? συνεργε?ο εκτ?? του επ?σημου δικτ?ου επισκευ?ν.


Βρε?τε ?,τι πληροφορ?α χρει?ζεστε ?πω? και ?ναν προσωπικ? σ?μβουλο στο site?https://www.autofit.gr!
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频