Για κ?θε αν?γκη του VW σου

Διαβ?στηκε απ? 1002 αναγν?στε? - 28/5/2019

Φροντ?ζουν για την σωστ? συντ?ρηση του οχ?ματο σα? και ?μεσα λ?νουν το κ?θε σα? πρ?βλημα με συμφ?ρουσε? τιμ??.

 
 
Στο εξειδικευμ?νο συνεργε?ο VW, ?ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ θα συναντ?σετε ?να οργανωμ?νο χ?ρο με κορυφα?α μηχαν?ματα? και γν?σια ανταλλακτικ? σε οικονομικ?? τιμ?? και μεγ?λη ποικιλ?α ανταλλακτικ?ν.

Το ?μπειρο και εξειδικευμ?νο προσωπικ? δεσμε?εται για την ικανοπο?ηση ?λων των αναγκ?ν που μπορε? να προκ?ψουν στο αυτοκ?νητο σα? και αυτ?? ε?ναι ο λ?γο? που του? προτιμο?ν οι πελ?τε?.

Υπηρεσ?ε?:

Στο υπερσ?γχρονο συνεργε?ο αυτοκιν?των που διαθ?τει, εξυπηρετε? με σεβασμ? και υπευθυν?τητα του? κατ?χου? αυτοκιν?των του ομ?λου VW (VW, Audi, SEAT, SKODA) ?πω? και τα φορτηγ? τη? εταιρε?α?. Οι εγκαταστ?σει? ε?ναι τελευτα?α? τεχνολογ?α? και περιλαμβ?νουν:


-??λεγχο? αυτοκιν?του – Service
- Δι?γνωση βλαβ?ν – Επισκευ?
- Ανταλλακτικ? ?λων των ειδ?ν
- Ζυγοστ?θμιση αυτοκιν?του
- Ευθυγρ?μμιση αυτοκιν?του
- Ηλεκτρονικ?? ?λεγχο?
- Μπαταρ?ε? αυτοκιν?των
- Ηλεκτρολογ?α αυτοκιν?των
- Οικονομικ?? προσφορ??
- ?λεγχο? για ΚΤΕΟ ?

Στο συνεργε?ο γ?νετε ο τεχνικ?? ?λεγχο? ?15 σημε?ων εντελ?? δωρε?ν ο οπο?ο? περιλαμβ?νει:

-?
Λειτουργ?α – ρ?θμιση φ?των
- ?λεγχο? εσωτερικ?ν λειτουργι?ν
-?
Λ?πανση θυρ?ν
- ?λεγχο? υαλοκαθαριστ?ρων
- ?λεγχο? πλυστικο? συστ?ματο?
- Π?εση ελαστικ?ν
- Κατ?σταση ελαστικ?ν
- ?λεγχο? συστ?ματο? π?δηση?
- ?λεγχο? φρ?νων
- ?λεγχο? διαρρο?ν
- Οπτικ?? ?λεγχο? λειτουργ?α? εξ?τμιση?
- Οπτικ?? ?λεγχο? του κ?τω πεδ?ου του οχ?ματο?
- ?λεγχο? μπαταρ?α?
- ?λεγχο? μπουζ?
- ?λεγχο? υγρο? φρ?νων

Επιλ?ξτε το συνεργε?ο ?ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ για την καλ?τερη και πιο αξι?πιστη συντ?ρηση του οχ?ματ? σα?.

Επικοινων?α:
Επωνυμ?α: ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Περιοχ?: Αγιο? Δημ?τριο?
Διε?θυνση: Π?ντου 19 Τ.Κ. 17342
Τηλ: 210 9848171
Fax: 210 9833806

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
Δευτ?ρα ?ω? Παρασκευ? – 08:00 με 17:00

?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频