Για κ?θε αν?γκη του αυτοκιν?του σου

Διαβ?στηκε απ? 2123 αναγν?στε? - 11/9/2017

Το συνεργε?ο ?Kanakis Service? με π?νω απ? 30 χρ?νια εμπειρ?α, δραστηριοποιε?ται στο χ?ρο του αυτοκιν?του και των αγ?νων με ?δρα το Κορωπ? και εξυπηρετε? και την ευρ?τερη περιοχ? των Μεσογε?ων.

 
 
Το συνεργε?ο ?Kanakis Service? με π?νω απ? 30 χρ?νια εμπειρ?α, δραστηριοποιε?ται στο χ?ρο του αυτοκιν?του και των αγ?νων με ?δρα το Κορωπ? και εξυπηρετε? και την ευρ?τερη περιοχ? των Μεσογε?ων.
?
?Το ?ριστα εξειδικευμ?νο προσωπικ? του? ε?ναι π?ντα στην δι?θεσ? σα? για την επ?λυση οποιουδ?ποτε προβλ?ματο?, με συν?πεια, υπευθυν?τητα και αξιοπιστ?α.
?
Οι εκατοντ?δε? ευχαριστημ?νοι πελ?τε? (ιδι?τε? και εταιρε?ε?), αποτελο?ν την καλ?τερη διαφ?μιση για το αποτ?λεσμα τη? δουλει?? του?.
?
Σε ?λε? τι? εργασ?ε? που πραγματοποιο?νται στην Kanakis Service χρησιμοποιο?νται?λ?δια COFRAN, γνωστ? για την κορυφα?α ποι?τητ? του? στην ευρε?α αγορ?.
?
Τ?λο?, στην Kanakis Service?γ?νεται και τοποθ?τηση κιτ υγραερ?ου lpg Iταλικ?? κατασκευ?? σε μικρο? και μεγ?λου κυβισμο? αυτοκ?νητα.
?
?
?
Επικοινων?α
Επωνυμ?α: KANAKIS SERVICE
Διε?θυνση: Αναπα?σεω? 15Α και Αντων?ου - 19400,?ΚΟΡΩΠΙ
Tηλ:?2167002316,?6944758020
E-mail: [email protected]
Website:?www.kanakisservice.gr

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频