Για service σε Hyundai-Kia πα? κατευθε?αν στον ειδικ?

Διαβ?στηκε απ? 3460 αναγν?στε? - 23/12/2020

Η σωστ? συντ?ρηση του Κορε?τη σου απαιτε? γν??ει? και εξειδ?κευση σε ?λα τα επ?πεδα, επομ?νω? για να ?χει? το κεφ?λι σου ?συχο επιλ?γει? το εξειδικευμ?νο συνεργε?ο Καπλαντζ?? που θα δ?σει λ?ση σε κ?θε σου πρ?βλημα.

 
 
Η επιχε?ρηση Καπλαντζ?? λειτουργε? απ? το 1996 στη Λεωφ. Χασι?? 189 στο ?λιον και διαθ?τει εμπειρ?α και ?ρτιε? τεχνικ?? γν?σει? στην?συντ?ρηση και επισκευ? αυτοκιν?των Hyundai-Kia.?Με πρ?τη προτεραι?τητα την αξι?πιστη και ποιοτικ? δουλει?, φροντ?ζουν π?ντα για την ικανοπο?ηση και του πιο απαιτητικο? πελ?τη, με την?καλ?τερη δυνατ? εξυπηρ?τηση αλλ? και πολ? ανταγωνιστικ?? τιμ??.

Οι τεχνικο? τη? εταιρ?α? εξειδικε?ονται εδ? και αρκετ? χρ?νια στην?συντ?ρηση και επισκευ? αυτοκιν?των Hyundai-Kia,?προσφ?ροντα? υπηρεσ?ε? υψηλ?? ποι?τητα? αναλαμβ?νοντα? οποιαδ?ποτε εργασ?α του? ανατεθε?.

Ο ιδιοκτ?τη? Καπλαντζ?? Αλ?ξανδρο? ?χει λ?βει μ?ρο? στην 1η Ολυμπι?δα σε αγ?νε? μηχανικ?ν στην Seoul τη? Korea, ?που κ?ριο? σκοπ?? ?ταν οι βλ?βε? σε σασμ?ν, σ?νθετα μηχανολογικ? προβλ?ματα δι?γνωση GDS SCANER και επισκευ? αυτ?ν ?που κατ?λαβε την 3η θ?ση παγκοσμ?ω?! Επ?ση? ?χει συμμετ?σχει σε πλ?θο? σεμιναρ?ων ?που ?λαβε και τι? αντ?στοιχε? πιστοποι?σει?.

Οι υπηρεσ?ε? που προσφ?ρει ε?ναι:
  • Συνεργε?ο Αυτοκιν?των HYUNDAI - KIA
  • Ηλεκτρολογε?ο
  • Ανταλλακτικ? αυτοκιν?των
  • Ηλεκτρονικ? δι?γνωση βλαβ?ν
  • Φανοποιε?ο
  • Βαφ??
  • Υγραεριοκ?νηση
Ο υπερσ?γχρονο? εξοπλισμ?? τελευτα?α? τεχνολογ?α?,?οι αστε?ρευτε? τεχνικ?? γν?σει? αλλ? και η τερ?στια πε?ρα,?ε?ναι το καλ?τερο εχ?γγυο για να του? επιλ?ξει? και να ξενοι?σει? μια και καλ? απ? το ?γχο? επιλογ?? σωστο? συνεργε?ου συντ?ρηση?. Η?ολοκληρωμ?νη φροντ?δα που χρει?ζεται το αυτοκ?νητ? σα?,?ε?ναι πλ?ον γεγον??!

Παρ?λληλα, αν θ?λετε να κινε?στε πιο οικονομικ?, η επιχε?ρηση Καπλαντζ?? ε?ναι επ?σημο? εγκαταστ?τη? τη? εταιρε?α? Lovato σε συστ?ματα υγραερ?ου και φυσικο? αερ?ου.
?
?
Στοιχε?α επικοινων?α?
Διε?θυνση: Λεωφ. Χασι?? ( Φυλ??) 189 ?λιον
Τηλ.: 210 2617912
Fax: 210 2615027
Κιν.: 6973 023340
Email: [email protected]
?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频