Γιατ? ?χασε την ισχ? του ο κινητ?ρα? μου?

Διαβ?στηκε απ? 13365 αναγν?στε? - 13/2/2020

?χει? νι?σει το αυτοκ?νητο σου να χ?νει την ?δ?ναμη? του με την π?ροδο του χρ?νου? Ποιοι οι λ?γοι που συμβα?νει αυτ?? Ποιο λ?θο? κ?νουμε εμε?? και πω? μπορο?με να αποφ?γουμε αυτ? την υστ?ρηση?

 
 
Αν ε?σαι ?να? απ? του? οδηγο?? που κυκλοφορε? για χρ?νια με το ?διο αυτοκ?νητο, θα ?χει? παρατηρ?σει πω? ο κινητ?ρα? απ? ?να σημε?ο και μετ?, αρχ?ζει να φθ?νει και να χ?νει την ισχ? που ε?χε, σε σχ?ση με αυτ? που ε?χε την ημ?ρα που το αγ?ρασε?. Γιατ? ?μω? συμβα?νει αυτ? και πω? μπορο?με να αποφ?γουμε μια τ?τοια ?σχημη κατ?σταση?

?λα ξεκινο?ν απ? το γεγον?? πω? δεν συντηρο?με το αυτοκ?νητο μα? στην ?ρα του, με αποτ?λεσμα κ?ποια απ? τα ?λογ?, αλλ? και τα Nm τη? ροπ?? του, να μα? εγκαταλε?πουν. Δυστυχ?? ?πω? ?χουμε ?δη δει και στην ?ρευνα που ?κανε πρ?σφατα το autoagora.gr, οι ?λληνε? ε?ναι π?σω αρκετ? στην συνε?δηση περιοδικ?? συντ?ρηση? των αυτοκιν?των μα?. Ποιοι ?μω? ε?ναι οι κυρι?τεροι λ?γοι απ?λεια? ισχ?? του κινητ?ρα?
?
1) Φ?λτρο α?ρα: ?να μπουκωμ?νο φ?λτρο α?ρα μπορε? να μει?σει αισθητ? την απ?δοση του κινητ?ρα μα?. Αυτ? συμβα?νει, γιατ? ουσιαστικ? περιορ?ζεται αισθητ? η ποσ?τητα του α?ρα που θα εισ?ρθει στον κινητ?ρα, με την κα?ση να ε?ναι ατελ??.

2) Μπεκ: Τα βουλωμ?να μπεκ ε?ναι ?να? ακ?μα λ?γο? για την με?ωση τη? ισχ?ο?. Τα νοθευμ?να κα?σιμα που πολλ?? β?ζουμε στο αυτοκ?νητο μα?, βουλ?νουν και ?τσι ο ψεκασμ?? δεν ε?ναι αυτ?? που θα ?πρεπε. ?να? καθαρισμ?? των μπεκ θα βοηθο?σε πολ? την σωστ? λειτουργ?α του?.

3) Αντλ?α καυσ?μου: Οι τρ?μπε? ?πω? ?χουμε συνηθ?σει να λ?με, γεμ?ζουν με δι?φορα ?σκουπιδ?κια? απ? την? κακ? ποι?τητα καυσ?μων, με αποτ?λεσμα να μει?νεται και η σωστ? λειτουργ?α του?, σε καταστ?σει? υψηλ?? π?εση?.

4) Σ?στημα εξαγωγ??: Πολλ?? φορ?? η εξ?τμιση και ο καταλ?τη? εν?? αυτοκιν?του ε?ναι σε κακ? κατ?σταση απ? την χρ?ση των χρ?νων. ?να? βουλωμ?νο? καταλ?τη? θα αναγκ?σει τον κινητ?ρα να δουλ?ψει με μεγαλ?τερη ?νταση ?στε να προωθ?σει τα καυσα?ρια στο περιβ?λλον, πρ?γμα που θα μει?σει την ισχ? του κινητ?ρα.

5) Ελατ?ρια εμβ?λου: Η κακ? συντ?ρηση του αυτοκιν?του μα?, αλλ? και η φθορ? που επιφ?ρει ο χρ?νο?, μπορο?ν να φθε?ρουν τα ελατ?ρια των πιστονι?ν, με αποτ?λεσμα να μειωθε? η συμπ?εση στον κινητ?ρα μα?.

6) Βαλβ?δε?: Η κα?ση στον θ?λαμο του κινητ?ρα, προκαλε? επικαθ?σει? ?νθρακα στι? βαλβ?δε?, με αποτ?λεσμα να μην κλε?νουν σωστ? και αρκετ?? α?ρα? να βγα?νει εκτ?? θαλ?μου κα?ση?. Αποτ?λεσμα αυτο? ε?ναι η με?ωση τη? συμπ?εση?, ?ρα και τη? ισχ?ο?.

7) Πιστ?νια: Επικαθ?σει? ?νθρακα μπορε? να βρο?με και στα πιστ?νια του αυτοκιν?του, λ?γο τη? φθορ?? που φ?ρνει η λειτουργ?α του κινητ?ρα με την π?ροδο των χρ?νων, με αποτ?λεσμα μια ατελ?? κα?ση.

8) Πεταλο?δα γκαζιο?: Αιτ?α και εδ? ε?ναι οι επικαθ?σει? ξ?νων στοιχε?ων. Η βρωμι? στην πεταλο?δα του γκαζιο?, θα μει?σει την ποσ?τητα α?ρα που θα εισ?ρθει στον κινητ?ρα, και ταυτ?χρονα θα μει?σει και την διαθ?σιμη δ?ναμη του.

9) Μπουζ?: Μ?σω των μπουζ? δ?νεται ο σπινθ?ρα? που θα προκαλ?σει την ??κρηξη? στον θ?λαμο κα?ση?. ?ταν τα μπουζ? στο αυτοκ?νητο μα? ε?ναι βρ?μικα ? πολυκαιρισμ?να, η κα?ση θα ε?ναι και π?λι ατελ??. ?
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频