Γιατ? σε συμφ?ρει το service σε εξουσιοδοτημ?νο συνεργε?ο

Διαβ?στηκε απ? 2794 αναγν?στε? - 23/8/2017

Μ?θε τ?ρα π?? τα γν?σια ανταλλακτικ?, το καλ? service book και οι μεγ?λε? εγγυ?σει? που παρ?χονται κ?νουν τα εξουσιοδοτημ?να συνεργε?α μια εξαιρετικ? επιλογ? για το service του αυτοκιν?του σου!

 
 
Καλ? ?service book? = Υψηλ? μεταπωλητικ? αξ?α!
?
?να ενημερωμ?νο βιβλ?ο συντ?ρηση? ε?ναι το καλ?τερο χαρτ? στην π?ληση του αυτοκιν?του σα? ?ταν ?ρθει η στιγμ? να περ?σει σε δε?τερο χ?ρι. Σε αυτ?, καταγρ?φονται τα service του αυτοκιν?του (π?τε και στα π?σα χιλι?μετρα), καθ?? και τυχ?ν βλ?βε?-επισκευ?? που ?χουν γ?νει (π?τε και στα π?σα χιλι?μετρα). ?να αξι?πιστο βιβλ?ο service, πλ?ρε?, με σφραγ?δε? και ημερομην?ε? απ? τα συνεργε?α που ?χουν γ?νει ?λε? οι εργασ?ε?, εν? ε?ναι σε θ?ση να πιστοποι?σει την κατ?σταση του αυτοκιν?του, καθ?? και ε?ν τα χιλι?μετρα ε?ναι πραγματικ? ? γυρισμ?να.
?
Aλλωστε ε?ναι το πρ?το πρ?γμα που ζητ?νε οι αγοραστ?? μεταχειρισμ?νου, και ?χι ?δικα αφο? σε αυτ? φα?νεται ?λο το ιστορικ? συντ?ρηση? και ?ρα η μεταχε?ριση που ε?χε απ? τον πρ?το ιδιοκτ?τη του.
?
Αν στο βιβλ?ο συντ?ρηση? δεν φα?νεται πουθεν? ?τι ?χουν αλλαχτε? τα τακ?κια, ? ο συμπλ?κτη? και τα αμορτισ?ρ τι θα υποθ?σει ο υποψ?φιο? αγοραστ??; Ακ?μη και αν του δε?ξετε αποδε?ξει? απ? το ανεξ?ρτητο συνεργε?ο για την εργασ?α και τα ανταλλακτικ? που τοποθετ?σατε, η εμπιστοσ?νη του ?χει κλονιστε?.
?
Γν?σια ανταλλακτικ? για μ?γιστη αξιοπιστ?α!
?
Το βασικ?τερο στοιχε?ο αγορ?ζοντα? γν?σια ανταλλακτικ? ε?ναι αυτ? χρησιμοποιο?ν οι αυτοκινητοβιομηχαν?ε?.
?
Τα κατασκευ?ζουν κορυφα?οι κατασκευαστ?? με του? οπο?ου? οι αυτοκινητοβιομηχαν?ε? ?χουν συμβ?λαια.
?
Συνεπ??, ε?ναι τα προτειν?μενα ανταλλακτικ? των εταιρει?ν για να διασφαλιστε? η ε?ρυθμη και σωστ? λειτουργ?α του αυτοκιν?του σα?, εν? παρ?λληλα καλ?πτονται και απ? εργοστασιακ? εγγ?ηση.
?
Ειδικ? σε περιπτ?σει? εποχικ?ν ελ?γχων οι εξουσιοδοτημ?νοι επισκευαστ?? προσφ?ρουν σημαντικ?? εκπτ?σει? στι? τιμ?? αγορ?? των χρησιμοποιο?μενων ανταλλακτικ?ν, αλλ? και στι? εργασ?ε? τοποθ?τησ?? του?.
?
Μακροχρ?νιε? εγγυ?σει? που φτ?νουν τα 30 χρ?νια!
?
Βασικ?? παρ?γοντα? του after sales ε?ναι οι εγγυ?σει?, αφο? διασφαλ?ζουν στον αγοραστ? την υπε?θυνη και κυρ?ω? αν?ξοδη λ?ση, σε ?ποια βλ?βη παρουσιαστε? κατ? το δι?στημα ισχ?ο? του?.
?
Οι εγγυ?σει? (η πιο σημαντικ? εγγ?ηση ε?ναι αυτ? των μηχανικ?ν μερ?ν), αντιδιαβρωτικ?? προστασ?α? και χρ?ματο? - αποτελο?ν και ?να μ?σο επ?δειξη? τη? εμπιστοσ?νη? για την ποι?τητα των προ??ντων που κατασκευ?ζει.
?
Σε αυτ? το κομμ?τι σ?μμαχ?? ε?ναι η εξ?λιξη τη? τεχνολογ?α? και των τρ?πων κατασκευ?? των αυτοκιν?των, που επιτρ?πουν σ?μερα την προσφορ? εγγ?ηση? για τα μηχανικ? μ?ρη ?ω? και για 7 ?τη ? για την προστασ?α του αμαξ?ματο? απ? τη σκουρι? ?ω? και για 30 χρ?νια! Π?ραν των βασικ?ν εργοστασιακ?ν ωστ?σο, υπ?ρχουν και οι επεκτ?σει? τη? εγγ?ηση? με ? χωρ?? χρ?ωση του αγοραστ?, αλλ? και οι εγγυ?σει? για τα ανταλλακτικ? και εργασ?ε? συντ?ρηση?.
?
Μ?λιστα, στι? περισσ?τερε? περιπτ?σει? η απ?φαση αυτ? πρ?πει να παρθε? κατ? την αγορ?, ωστ?σο υπ?ρχουν κ?ποιε? εταιρε?ε? που δ?νουν την δυνατ?τητα επ?κταση? τη? εργοστασιακ?? εγγ?ηση? και μ?χρι το τ?λο? τη? βασικ?? περι?δου εγγ?ηση?.
?
Πρ?πει να σημει?σουμε πω? τα μ?ρη τα οπο?α καλ?πτει η επ?κταση τη? εγγ?ηση? μπορε? να διαφ?ρουν σε σχ?ση με αυτ? τη? αρχικ?? εγγ?ηση? του κατασκευαστ?, για αυτ? και σε κ?θε περ?πτωση πρ?πει να δε?τε απ? πριν σε τι ακριβ?? καλ?πτεστε.


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频