Γιατ? το αμ?ξι σου δεν π?ει ?πω? π?γαινε;

Διαβ?στηκε απ? 2812 αναγν?στε? - 8/10/2019

Ξαφνικ? το αυτοκ?νητο σου δεν ?χει την σπιρτ?δα που ε?χε και αρχ?ζει να ζορ?ζεται ακ?μα και στην πιο μικρ? ανηφ?ρα; Δε? τι απ? τα παρακ?τω προκαλε? αυτ? την πτ?ση τη? ιπποδ?ναμη? και δι?ρθωσε το. Η μειωμ?νη δ?ναμη ε?ναι καμπαν?κι.

 
 
Και απο εκε? που το αυτοκ?νητο αν?βαινε οποιοδ?ποτε λ?φο ? βουν? με ?νεση, ξαφνικ? πρ?πει να κατεβ?σει? ταχ?τητα, ?σο ο κινητ?ρα? παλ?υει; Αναρρωτι?σαι, μα αφο? πριν μερικ? χρ?νια π?ρασα απ? τον ?διο δρ?μο με 3η, τ?ρα γιατ? και με 2α ζορ?ζεται;?

Δε?τε του? 4 λ?γου? που πιθαν?τατα ρ?χνουν την δ?ναμη του αυτοκιν?του σα? και κ?νουν κ?θε ανηφ?ρα πρ?κληση.


Φραγ? φ?λτρου α?ρο?

Π?ρα απ? καθαρ? κα?σιμο για τη σωστ? κα?ση χρει?ζεται και καθαρ?? α?ρα?. Ε?ναι αναγκα?ο λοιπ?ν το φ?λτρο του α?ρα να αποτρ?πει τι? ακαθαρσ?ε? να εισ?λθουν στο θ?λαμο εσωτερικ?? κα?ση? και να βλ?ψουν τον κινητ?ρα. Ο κινητ?ρα? δεν θα ε?ναι ποτ? αρκετ? ισχυρ?? για να αν?βει στον λ?φο ?χοντα? να αντιμετωπ?σει και του? εξωγενε?? παρ?γοντε? ?πω? οι ακαθαρσ?ε? του α?ρα.


Πρ?βλημα στο φ?λτρο καυσ?μου

Δεν μπορε?? να ?χει? ?ναν κινητ?ρα που να λειτουργε? σωστ? αν δεν τροφοδοτε?ται με ?καθαρ?? κα?σιμο. Αν το φ?λτρο του καυσ?μου δεν προστατε?ει τη μηχαν? απ? ακαθαρσ?ε? που ρ?ουν εντ?? ε?ναι πολ? πιθαν? η απ?δοση του κινητ?ρα να επηρε?ζεται, κ?τι που θα ε?ναι ακ?μα πιο ξεκ?θαρο τι? στιγμ?? που χρει?ζεται να δ?νει ?λη του τη δ?ναμη.


Βουλωμ?να φ?λτρα εξ?τμιση??
Ο μετατροπ?α? του καταλ?τη και ο σιγαστ?ρα? λειτουργο?ν ω? φ?λτρα για την εξ?τμιση του οχ?ματο?. Ο σιγαστ?ρα? μει?νει τον θ?ρυβο απ? την εξ?τμιση και ο μετατροπε?α? καταλ?τη μει?νει τη ρ?πανση των καυσαερ?ων. Ε?ν ?να απ? αυτ? τα φ?λτρα φρ?ξει τ?τε η ισχ?? και η ικαν?τητα του κινητ?ρα να επιταχ?νει επηρε?ζεται. Οι συν?πειε? ?πω? ε?ναι προφαν?? δεν θα φανο?ν σε δρ?μου? ?που δεν ?χουν ανηφ?ρε?, αλλ? αν βρεθε?τε σε ανηφορικ? δρ?μο τ?τε μπορε? να μην π?τε πουθεν?...Χαμηλ? συμπ?εση κυλ?νδρου?

Για να διασφαλιστε? η επαρκ?? ποσ?τητα ισχ?? στον κινητ?ρα χρει?ζεται υψηλ? συμπ?εση των κυλ?νδρων. Αν κ?τι τ?τοιο δεν συμβα?νει και η συμπ?εση των κυλ?νδρων κινε?ται σε χαμηλ? επ?πεδα τ?τε σε δρ?μου? με ανηφορικ? κλ?ση το ?χημ? σα? θα αγων?ζεται για να αν?βει καθ?? η ισχ?? του κινητ?ρα δεν θα επαρκε? για να τον ωθ?σει εκε? π?νω.


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频