Η BMW σα? βρ?σκεται στα καλ?τερα χ?ρια

Διαβ?στηκε απ? 2153 αναγν?στε? - 29/10/2020

Για την καλ?τερη συντ?ρηση τη? BMW σα?, η Περατιν?? Service ε?ναι η μ?νη που μπορε? να σα? εγγυηθε? το καλ?τερο αποτ?λεσμα.

 
 

BMW : Ολοκληρωμ?νε? λ?σει?, υψηλο? επιπ?δου υπηρεσ?ε? Aftersales!

Η Περατιν?? Service αποτελε? ?να σ?γχρονο συνεργε?ο αυτοκιν?των με ?το? ?δρυση? το 2004. Βρ?σκεται στον Πειραι?, στη Φαλ?ρου 82, σε ?ναν σ?γχρονο χ?ρο. Το ?μπειρο και εξειδικευμ?νο προσωπικ? που διαθ?τουμε δεσμε?εται για την ικανοπο?ηση ?λων των αναγκ?ν που μπορε? να προκ?ψουν στο αυτοκ?νητο σα? και αυτ?? ε?ναι ο λ?γο? που μα? προτιμο?ν εκατοντ?δε? πελ?τε?.

Το ?μπειρο και εξειδικευμ?νο προσωπικ? δεσμε?εται για την ικανοπο?ηση ?λων των αναγκ?ν που μπορε? να προκ?ψουν στο αυτοκ?νητο σα? και αυτ?? ε?ναι ο λ?γο? που μα? προτιμο?ν εκατοντ?δε? πελ?τε?.

Η τεχνογνωσ?α, ο εξοπλισμ???και π?νω απ? ?λα η δι?θεση για την καλ?τερη εξυπηρ?τηση του πελ?τη, ε?ναι τα στοιχε?α που χρει?ζεται ?να συνεργε?ο για να ε?ναι αξι?πιστο! Η εταιρε?α Περατιν?? Service δεσμε?εται στο να προσφ?ρει στου? πελ?τε? τη? υψηλ?? ποι?τητα? προ??ντα και υπηρεσ?ε?.

Υπηρεσ?ε?:
Στο υπερσ?γχρονο συνεργε?ο αυτοκιν?των που διαθ?τει εξυπηρετε? με σεβασμ? και υπευθυν?τητα του? κατ?χου? αυτοκιν?των. Οι εγκαταστ?σει? του? ε?ναι τελευτα?α? τεχνολογ?α? και περιλαμβ?νουν:
  • ?λεγχο? αυτοκιν?του – Service
  • Δι?γνωση βλαβ?ν – Επισκευ?
  • Πλ?ρωση φρ?ων
  • Αναλυτ?? καυσαερ?ων
  • Λογισμικ? τεχνικ?ν πληροφορι?ν
  • Τεχνογνωσ?α
  • Υψηλ?? ποι?τητα? ανταλλακτικ?
  • Υψηλ?? ποι?τητα? υπηρεσ?ε?
  • Οικονομικ?? προσφορ??
  • Προετοιμασ?α για ΚΤΕΟ
Το συνεργε?ο λειτουργε? με τηλεφωνικ? ραντεβο? για την καλ?τερη εξυπηρ?τηση σα?. Μπορε?τε να επικοινων?σετε μαζ? του? στο τηλεφωνικ? κ?ντρο 210-4209003 προκειμ?νου να σα? ενημερ?σουν για τι? εργασ?ε? που ενδιαφ?ρεσθε και να κλε?σετε ραντεβο? για συγκεκριμ?νη ημερομην?α και ?ρα.

Επικοινων?α:
Επωνυμ?α: Περατιν?? Service
Περιοχ?: Πειραι??
Διε?θυνση: Φαλ?ρου 82, 185 43
Τηλ: 210 4209003
Fax: 210 4209003
Email: [email protected]
Website: http://www.peratinos-service.gr/index.php


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频