Η εξειδ?κευση στα 4x4

Διαβ?στηκε απ? 2529 αναγν?στε? - 1/1/2021

Αν ε?σαι κι εσ? λ?τρη? τη? οδ?γηση? εκτ?? δρ?μου μπορε?? να εμπιστευτε?? το τετρακ?νητ? σου στην 4WD Engineering Giassimakos. Δε? γιατ?.

 
 
Τα 4x4 ε?ναι ιδια?τερα οχ?ματα με εντυπωσιακ?? εκτ?? δρ?μου δυνατ?τητε?. ?μω? η πολυπλοκ?τητα των συστημ?των και των περιφερειακ?ν που διαθ?τουν απαιτε? ?μπειρου? μηχανικο?? που ξ?ρουν τι κ?νουν και γιατ? το κ?νουν. Με πολλ? χρ?νια εξειδ?κευση? στα off road οχ?ματα, η ομ?δα τη? 4WD Engineering Giassimakos μπορε? να αναλ?βει οποιαδ?ποτε εργασ?α ?σο δ?σκολη ? πολ?πλοκη κι αν ε?ναι.Μπορε?τε να απευθυνθε?τε στην 4WD Engineering Giassimakos για οποιαδ?ποτε μετατροπ? ? βελτ?ωση του αυτοκιν?του σα?, ακ?μα και για ολικ? ανακατασκευ? ? προετοιμασ?α για αγ?νε?. Οποιαδ?ποτε custom εργασ?α κι αν θ?λετε να πραγματοποι?σετε, οι εξειδικευμ?νοι μηχανικο? θα τη φ?ρουν ει? π?ρα?. Μπε?τε?στη σελ?δα τη? εταιρε?α? στο facebook για να δε?τε το μοναδικ? Jeep με κινητ?ρα απ? Viper και πολλ?? ακ?μα εξωπραγματικ?? κατασκευ??.Με μια επ?σκεψη στο ?ρτια οργανωμ?νο συνεργε?ο τη? 4WD Engineering Giassimakos στο Μαρο?σι, θα ανακαλ?ψετε τι? πραγματικ?? δυνατ?τητε? του αυτοκιν?του σα?. Οι μηχανικο? ξ?ρουν πολ? καλ? π?? να αναδε?ξουν τον καλ?τερ? του εαυτ?.?Στο σ?γχρονο και πλ?ρω? εξοπλισμ?νο χ?ρο του συνεργε?ου το ?ρτια εκπαιδευμ?νο προσωπικ? μπορε? να αναλ?βει τη συντ?ρηση του αυτοκιν?του σα?, καθ?? διαθ?τει τελευτα?α? γενι?? διαγνωστικ? μηχαν?ματα και την εμπειρ?α να πραγματοποι?σει οποιαδ?ποτε εργασ?α. ?σο οι μηχανικο? φροντ?ζουν το ?χημ? σα?, εσε?? μπορε?τε να πιε?τε το καφεδ?κι σα? στον φιλ?ξενο χ?ρο υποδοχ??. Αν ο χρ?νο? σα? ε?ναι περιορισμ?νο?, μπορε? να γ?νει παραλαβ? και παρ?δοση του οχ?ματ?? σα? στο σημε?ο που εσε?? θ?λετε, εν? πριν την παρ?δοση γ?νεται λεπτομερ?? ?λεγχο? ?λων των ζωτικ?ν σημε?ων του αυτοκιν?του.Για περισσ?τερε? πληροφορ?ε?:

Πεντ?λη? 102 Μαρο?σι
Τηλ.: 2106139820
Facebook Page


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频