Η ιδανικ? λ?ση στι? τουρμπ?νε?

Διαβ?στηκε απ? 2360 αναγν?στε? - 16/12/2020

Θ?λει? να επισκευ?σει? ? να συντηρ?σει? την τουρμπ?να του οχ?ματο? σου; Επ?λεξε την ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ "TURBO TECHNOLOGY"που προσφ?ρει ποι?τητα, εξειδ?κευση και οικονομ?α.

 
 
Με πολ?χρονη εμπειρ?α και ?το? ?δρυση? το 1995, στο χ?ρο επισκευ?? και βελτ?ωση? υπερσυμπιεστ? η εταιρε?α?ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ "TURBO TECHNOLOGY"?αποτελε? την ιδανικ? επιλογ? για να γ?νει ?λεγχο? και ρ?θμιση ακριβε?α? των μεταβλητ?ν πτερυγ?ων σε ?λε? τι? τουρμπ?νε? VTR, χρησιμοποι?ντα? το μηχ?νημα Vane Flow Test Rig.

Οι απ?λυτα καταρτισμ?νοι τεχνικο? του καταστ?ματο? ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ "TURBO TECHNOLOGY" μετ? απ? πλ?ρη τεχνικ? ?λεγχο τη? τουρμπ?να? , σα? προτε?νουν τι? εργασ?ε? και τι? αλλαγ?? που χρει?ζεται με προσοχ? και επαγγελματισμ?.

Στο εργαστ?ριο θα συναντ?σετε ??να οργανωμ?νο χ?ρο με κορυφα?α μηχαν?ματα? και γν?σια ανταλλακτικ? σε οικονομικ?? τιμ?? και μεγ?λη ποικιλ?α ανταλλακτικ?ν. ? χ?ρο? διαθ?τει τελευτα?α? τεχνολογ?α? εξοπλισμ? και περιλαμβ?νει:
  • Εμπορ?α
  • Επισκευ?
  • Βελτ?ωση κ?θε τ?που υπερσυμπιεστ? για επιβατικ?, φορτηγ?, σκ?φη θαλ?σση? και μηχαν?ματα
Προσφ?ρεται εγγ?ηση επισκευ?? για 1 χρ?νο και το μ?νο που ?χετε να κ?νετε εσε?? ε?ναι να επικοινων?σετε μαζ? του? ? να του? επισκεφθε?τε στι? εγκαταστ?σει? του? στην Αθ?να, ?για να ελ?γξετε και να ρυθμ?σετε την τουρμπ?να του οχ?ματο? σα?. ?
?
Η εταιρ?α ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ "TURBO TECHNOLOGY"αποτελε? εργαστ?ριο επισκευ?? και βελτ?ωση? ?λων των ειδ?ν τουρμπ?να?.
?
Επικοινων?α:
Επωνυμ?α: ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ "TURBO TECHNOLOGY"
Περιοχ?: Αθ?να – Ακαδημ?α Πλ?τωνο?
Διε?θυνση: Κερατσιν?ου 36 Τ.Κ. 10441
Τηλ: 210 5232192
Fax: 210 5232192
Email: [email protected]
Website: https://www.facebook.com/pages/category/Automotive-Manufacturer/Turbotechnology-182670495171961/

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
Δευτ?ρα ?ω? Παρασκευ? – 09:00 με 17:00
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频