Η προστασ?α του αυτοκιν?του σα?..προτεραι?τητα μα?

Διαβ?στηκε απ? 1851 αναγν?στε? - 9/10/2017

?να δ?κτυο επιτυχι?ν με 2000 μ?λη σε 14 χ?ρε? ?τοιμο να σα? εξυπηρετ?σει.

 
 
Τα συνεργε?α AUTOFIT ε?ναι απ? τα μεγαλ?τερα δ?κτυα ανεξ?ρτητων επισκευαστ?ν στην Ευρ?πη με περισσ?τερα απ? 2000 μ?λη σε 14 χ?ρε?.
?
Τα συνεργε?α AUTOFIT ε?ναι ολοκληρωμ?να κ?ντρα τεχνικ?? εξυπηρ?τηση? για ?λε? τι? μ?ρκε? αυτοκιν?των. Η επισκευ? του αυτοκιν?του σα?, γ?νεται με β?ση τι? προδιαγραφ?? του κατασκευαστ? του οχ?ματο?, με ποιοτικ? πιστοποιημ?να? ανταλλακτικ? και απ? εξειδικευμ?νου? τεχν?τε?.
?
Στο δ?κτυο AUTOFIT θα βρε?τε ανταλλακτικ? πρ?τη? τοποθ?τηση? και εφ?μιλλη? ποι?τητα? απ? του? μεγαλ?τερου? ευρωπα?κο?? και ιαπωνικο?? προμηθευτ?? ?πω? Bosch – Delphi – LUK – NGK – Denso – Gates – Hella Pagid και πολλο?? ?λλου?. Για του? παραπ?νω λ?γου?, η εργοστασιακ? εγγ?ηση του οχ?ματο? σα?, συνεχ?ζει να ισχ?ει και επιπλ?ον εμε??, σα? παρ?χουμε 1 χρ?νο εγγ?ηση σε εργασ?ε? και ανταλλακτικ?.
?
?φτασε η ?ρα για το προγραμματισμ?νο Service του αυτοκιν?του σα?; Ελατ? τ?ρα σε ?να επ?σημο συνεργε?ο Autofit και επωφεληθε?τε απ? την προσφορ? για Δωρε?ν Διαγνωστικ? ?λεγχο και Service με 20% ?κπτωση σε εργασ?α και ανταλλακτικ?!
?
?
Επικοινων?α:
Επωνυμ?α: Autofit
Website: www.autofit.gr
Τηλ: 801 - 1178200
?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频