Η πρ?τη επιλογ? για σ?ρβι? και τοποθ?τηση αερ?ου κ?νηση?

Διαβ?στηκε απ? 1197 αναγν?στε? - 29/5/2019

Η επιχε?ρηση ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ δραστηριοποιε?ται στο χ?ρο τη? επισκευ?? αυτοκιν?των, εμπορ?ου ανταλλακτικ?ν και τοποθ?τηση υγραεριοκ?νηση?.

 
 
Ο χ?ρο? του συνεργε?ου βρ?σκεται στην Πετρο?πολη σε ?να φιλικ? περιβ?λλον. Το προσωπικ? ε?ναι δ?πλα σα? σε και θα σα? ακο?σει με προσοχ? σχετικ? με το πρ?βλημα που ?χετε με το αυτοκ?νητ? σα?.

?Η εταιρε?α ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ εντοπ?ζει την βλ?βη και την επιδιορθ?νει ?μεσα και οικονομικ?. Η Πε?ρα, η Ειλικρ?νεια, ο Επαγγελματισμ??, η Αρτια Τεχνολογικ? Κατ?ρτιση, η Ποι?τητα, η Εργασιακ? Συν?πεια, η Εξειδ?κευση και η Συνεχ?? Επιμ?ρφωση στι? Ν?ε? Τεχνολογ?ε?, αποτελο?ν την ΕΓΓΥΗΣΗ, για την ΠΟΙΟΤΗΤΑ των ΕΡΓΑΣΙΩΝ στο αυτοκ?νητ? σα?.

Υπηρεσ?ε?:
  • ?λεγχο? αυτοκιν?των και επισκευ??
  • Σ?ρβι? κλιματιστικ?ν αυτοκιν?των
  • Εμπ?ριο ανταλλακτικ?ν
  • Τοποθ?τηση υγραεριοκ?νηση?
?Στην επιχε?ρηση ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ πιστε?ουν σε αυτ? που κ?νουν και προσφ?ρουν τι? γν?σει? του? για τι? σωστ?? υπηρεσ?ε? σε πολ? ανταγωνιστικ?? τιμ??.
?
Επικοινων?α:
Επωνυμ?α: ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Περιοχ?: Πετρο?πολη
Διε?θυνση: Σκουφ? 145, 13231
Τηλ: 210 5066058
Fax: 210 5066058
Email: [email protected]
?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频