Κορυφα?α ποι?τητα προ??ντων και υπηρεσι?ν

Διαβ?στηκε απ? 1590 αναγν?στε? - 4/10/2020

Αν για σ?να η τεχνογνωσ?α πα?ζει βασικ? ρ?λο στη φροντ?δα του αυτοκιν?του σου, τ?τε αρκε? να εμπιστευτε?? ?να απ? τα μεγαλ?τερα ον?ματα στο χ?ρο του service και τη? βελτ?ωση?, την Cabilis Performance.

 
 
Η Cabilis Performance εξυπηρετε? π?νω απ? δ?ο δεκαετ?ε??του? πελ?τε? που την εμπιστε?ονται σε θ?ματα αυτοκιν?του. Στι? ιδι?κτητε? εγκαταστ?σει? τη? εταιρ?α? ?χουν δημιουργηθε? τμ?ματα: service, ανταλλακτικ?ν, φανοποιε?α?-βαφ??, επιδι?ρθωση βαφ?? και κεραμικ?? επ?στρωση? χρ?ματο?.

Η Cabilis Performance προσφ?ρει εξειδικευμ?νε? εργασ?ε? με προληπτικ? συντ?ρηση, αλλ? και λ?σει? σε ?λα τα τεχνικ? προβλ?ματα του αυτοκιν?του σα?, τακτικ? ?λεγχο και συντ?ρηση με ετ?σια εγγ?ηση, φροντ?δα για ασφαλε?? μετακιν?σει? και διαδρομ??, αυτοκ?νητο εξυπηρ?τηση? (κατ?πιν συνενν?ηση?) κατ? τη δι?ρκεια του service και δωρε?ν ?λεγχο ΚΤΕΟ.Η Cabilis Performance ?χει επενδ?σει στη σωστ? τεχνικ? κατ?ρτιση και εξειδ?κευση του προσωπικο? τη?, με στ?χο να παρ?χει υψηλ? ποι?τητα υπηρεσι?ν σε ?λου? του? τομε??. Αν ε?στε κ?τοχο? VW, Audi, Skoda ? Seat, οι τεχνικο? του συνεργε?ου θα σα? λ?σουν οποιοδ?ποτε πρ?βλημα σχετικ? με ?το αυτοκ?νητο σα? , σε απ?λυτα ανταγωνιστικ?? τιμ??. Παρ?λληλα, η τεχνογνωσ?α και η κατ?ρτιση του προσωπικο? τη? Cabilis Performance, συμβ?λλουν στη σωστ? επιλογ? ανταλλακτικ?ν με σκοπ? την ιδανικ? προσαρμογ? του? στο αυτοκ?νητο σα?.

Η βελτ?ωση?αποτελε? αναπ?σπαστο κομμ?τι τη? πολυετ?? εμπειρ?α? τη? εταιρ?α? απ? το χ?ρο των αγ?νων, γ?ρω απο θ?ματα κινητ?ρων, σασμ?ν, αναρτ?σεων, φρ?νων, προγραμματισμο? εγκεφ?λων. Συμβουλευτε?τε την ?Cabilis Performance για τη σωστ?τερη λ?ση κοντ? στι? απαιτ?σει? σα?.Επιση? , η Cabilis Performance αναλαμβ?νει με επαγγελματισμ? και υπευθυν?τητα εργασ?ε? φανοποιε?α? και βαφ?? για VW-Audi-Skoda-Seat .?Για ?λε? τι? μ?ρκε? των αυτοκιν?των,με αν?ληψη αποζημ?ωση?,σε συνεργασ?α με ?λε? τι? ασφαλιστικ??.
?
Εξωτερικ? ?Detailing και σφρ?γισμα του χρ?ματο? με κεραμικ? επ?στρωση.?
?
Επιδι?ρθωση ?επικαθ?σεων ?με πηλ? (Detailing Clay).
Μ?τρηση ?χρ?ματο? σε ?λο το ?χημα.
Επαναφορ? βαφ?μενων μερ?ν με αλοιφαδ?ρο και χρ?ση αλοιφ?ν.
Επιθε?ρηση ?ποι?τητα? ?χρ?ματο?
Σφρ?γισμα του χρ?ματο? με κεραμικ? επ?στρωση ?(Nano Sealant).
Καθαρισμ?? εξωτερικ?ν ελαστικ?ν και πλαστικ?ν επιφανει?ν και συντ?ρηση του?
Καθαρισμ?? και σφρ?γιση των γυ?λινων επιφανει?ν ?με κεραμικ? επ?στρωση? (Nano Sealant).
Εγγ?ηση απ?δοση κεραμικ?? επ?στρωση? δ?ο χρ?νων.

?
Για περισσ?τερε? πληροφορ?ε? πατ?στε εδ?
Cabilis Performance
Διε?θυνση : Λ.Μαραθ?νο? 16, Σταυρ??, Αγ.Παρασκευ?
Τηλ:?+30-210 6049076, +30-210 6047614
email:?[email protected]
?
?
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频