Ξανακ?ντο σαν καινο?ργιο φθην? και γρ?γορα

Διαβ?στηκε απ? 2231 αναγν?στε? - 14/10/2019

Θε? να ξαναβρε? τη λ?μψη του; Να ανταποκρ?νεται στι? χιλι?δε? ευρ? που ?δωσε? ?ταν το αγ?ρασε?; Δε? πω? θα του ξαναχαρ?σει? με ελ?χιστα ευρ? και λ?γη ?ρα, την εντυπωσιακ? εικ?να τη? πρ?τη? ημ?ρα?.

 
 
Γυ?λισ? το για να φανε? η ομορφι? του.

Αν ?χετε εντοπ?σει γρατσουνι??, δι?φορα σημαδ?κια, θαμπ?δα στο χρ?μα και ?λλα αντ?στοιχα μικροπροβλ?ματα, τ?τε θα πρ?πει να γυαλ?σετε το ?χημα σα? και ?ρα να απευθυνθε?τε σε ?ναν ειδικ? τεχνικ?, ο οπο?ο? ω? γν?στη? του αντικειμ?νου, θα φροντ?σει να μην αφ?σει στρογγυλ?δε?, γυαλ?δε? και ολογρ?μματα στο αμ?ξωμα του αυτοκιν?του κατ? τη δι?ρκεια του γυαλ?σματο?.
Tο γυ?λισμα αποτελε? την πιο γνωστ? λ?ση για την επαναφορ? του χρ?ματο?, αλλ? και μ?α περ?πλοκη διαδικασ?α. Στην ουσ?α, ε?ναι μια ?πια στιλβωτικ? διαδικασ?α που χρησιμοποιε?ται για να διορθ?σει ελαττ?ματα βαφ?? και η οπο?α βοηθ?ει στη λε?ανση τη? βαμμ?νη? επιφ?νεια? και τη κ?νει να γυαλ?ζει. Κ?θε φορ? που πραγματοποιο?με το γυ?λισμα δηλαδ?, αφαιρο?με μια επ?στρωση βαφ?? και ?ρα θα πρ?πει να εφαρμ?ζεται αυτ? η μ?θοδο? ε?τε ?ταν το χρ?μα του οχ?ματο? ?χει αρχ?σει ε?τε να ξεθωρι?ζει, με τη π?ροδο του χρ?νου, ε?τε ?ταν θ?λουμε να καλ?ψουμε ατ?λειε? ? γρατζουνι?? του αμαξ?ματο?.
?
Η εμπειρ?α ?χει δε?ξει π?ντω?, ?τι το γυ?λισμα του αυτοκιν?του, δεν θα πρ?πει να γ?νεται σε τακτ? χρονικ? διαστ?ματα, καθ?? σε αυτ? την περ?πτωση, μπορε? να λειτουργ?σει και αρνητικ?, στην προσπ?θεια βελτ?ωση? τη? εμφ?νιση? του αυτοκιν?του.Το κερ? το προστατε?ει απ? επιβλαβε?? παρ?γοντε? ?πω? σκονη, νερ? και τι? ακτ?νε? του ?λιου.
?
Ιδια?τερα διαδεδομ?νη λ?ση στην περιπο?ηση του αμαξ?ματο? κ?θε αυτοκιν?του, ε?ναι και αυτ? του κερ?ματο?, η οπο?α ?μω?, σ?μφωνα και με του? ειδικο??, στην πρ?ξη αποτελε? το επ?μενο ?β?μα? του γυαλ?σματο? σε ?να αυτοκ?νητο, ενισχ?οντα? την εμφ?νιση και την προστασ?α του.
Κι αυτ? γιατ? το κ?ρωμα ε?ναι μια λειαντικ? επ?στρωση, η οπο?α προστατε?ει τη βαφ? απ? σκ?νη, βρωμι? και ακτινοβολ?α και ?ρα πρ?κειται για μ?α πρ?σθεση στρ?ση? στην επιφ?νεια του αμαξ?ματο?, σε αντ?θεση με την αφα?ρεση που πραγματοποιε?ται στο γυ?λισμα.
Το συχν? κ?ρωμα δε, μπορε? σε αρκετ?? περιπτ?σει? να αποτρ?ψει μακροχρ?νια, τη διαδικασ?α του γυαλ?σματο?, αφο? δεν ?χει και του? ?διου? περιορισμο?? στο κ?θε π?τε πρ?πει να πραγματοποιε?ται. Τρει? με τ?σσερι? φορ?? το χρ?νο μ?λιστα, θεωρο?νται απαρα?τητε? για την επ?τευξη των επιθυμητ?ν αποτελεσμ?των.?
?πω? γ?νεται λοιπ?ν αντιληπτ?, αν αρχικ? γυαλ?σετε το αυτοκ?νητ? σα? και στη συν?χεια κ?νετε μια τακτικ? χρ?ση του κεριο?, μπορε?τε να διατηρ?σετε το αυτοκ?νητ? σα? στην καλ?τερη δυνατ? κατ?σταση, για αρκετ? καιρ?.Ξεθ?μπωσε τα φαν?ρια για να φωτ?ζουν καλ?τερα και για να δε?χνει πιο καινο?ριο.
?
Π?ραν των προβλημ?των ασφ?λεια? στην οδ?γηση, το θ?μπωμα των φωτιστικ?ν σωμ?των του αυτοκιν?του, επηρε?ζει και την εμφ?νισ? του, αφο? κ?νει αμ?σω? αισθητ? την παλαι?τητ? του.?
Γι αυτ? και αν οι υπερι?δη? ακτινοβολ?ε? του ηλ?ου ?πλ?ξουν? τη γυαλ?δα και την καθαρ?τητα ?στο πλαστικ? κ?λυμμα των φαναρι?ν, θα πρ?πει να οδηγηθε?τε ?μεσα στην αποκατ?στασ? του?, τ?σο για πρακτικο??, ?σο και για αισθητικο?? λ?γου?. Πρ?κειται ?λλωστε για μ?α διαδικασ?α που μπορε? να γ?νει και ε?κολα και οικονομικ?, επιτρ?ποντ?? μα? να γλιτ?σουμε και τα ?ξοδα τη? αντικατ?στασ?? των σωμ?των.
Η πιο οικονομικ? λ?ση αλλ? με περιορισμ?νη δι?ρκεια και αποτ?λεσμα, ε?ναι το τρ?ψιμο του φαναριο? με οδοντ?κρεμα, εν? αντ?στοιχα αποτελ?σματα ?χει συν?θω? και ο καθαρισμ?? με εντομοκτ?νο. Χωρ?? να χαλ?σετε μ?α περιουσ?α ?μω?, μπορε?τε να αντιμετωπ?σετε το πρ?βλημα του θαμπ?ματο? των φ?των του αυτοκιν?του σα?, πολ? πιο αποτελεσματικ?. Απαιτο?νται απλ??, ?να τριβε?ο και ?να ειδικ? σετ επιδι?ρθωση? φαναρι?ν, τα οπο?α και μπορο?ν να φροντ?σουν για το ξεθ?μπωμα των φωτιστικ?ν σωμ?των, με τον καλ?τερο δυνατ? τρ?πο και να τα κ?νουν να μοι?ζουν σαν καινο?ργια. Με ?να μικρ? κ?στο? τη? τ?ξη? των 20 ευρ? λοιπ?ν, μπορε?τε να β?λετε τ?λο? στη θαμπ?δα των φωτιστικ?ν σωμ?των του αυτοκιν?του σα?.Σε δ?κα λεπτ? και με μ?λι? 20 ευρ? μπορε?? να φτι?ξει? τα βαθουλ?ματα που ?χει.
?
Το αμ?ξωμα του αυτοκιν?του ε?ναι διαρκ?? εκτεθειμ?νο σε πλ?θο? κινδ?νων και γι αυτ? ?λλωστε, σχεδ?ν ?λα τα αυτοκ?νητα, ε?ναι συν?θω? θ?μα χρ?νου να υποστο?ν μικροζημι??, ?πω? τα βαθουλ?ματα. Το γεγον?? αυτ? ?μω?, δεν σημα?νει ?τι δεν μπορο?με να διατηρ?σουμε το αυτοκ?νητ? μα? στην αρχικ? του κατ?σταση, για ?σο το δυνατ?ν περισσ?τερο δι?στημα, αφο? πρ?κειται για πρ?βλημα που λ?νεται πια γρ?γορα και ε?κολα. Δι?φορε? πρακτικ?? που περιλαμβ?νουν ακ?μη και… πιστολ?κι μαλλι?ν, υπ?σχονται την αντιμετ?πιση των βαθουλωμ?των, ?μω? οι μ?θοδοι και οι τεχνολογ?ε? στα φανοβαφε?α, ?χουν εξελιχθε? σε τ?τοιο βαθμ?, που μπορο?ν να σα? εγγυηθο?ν την πλ?ρη επιδι?ρθωση, ε?κολα, γρ?γορα και οικονομικ?. Πιο γνωστ? μ?θοδο? που χρησιμοποιε?ται ε?ναι αυτ? του P.D.R. (Paintless Dent Repair), που επιτρ?πει την ?μεση και γρ?γορη επισκευ?, χωρ?? να χρειαστε? εκ ν?ου βαφ? του αυτοκιν?του. Πρ?κειται για μ?α λ?ση, με την οπο?α θα επαναφ?ρετε το αυτοκ?νητ? σα? στην πρ?τερη κατ?σταση, χωρ?? να χρειαστε? να το σφυρηλατ?σετε ? να το ξαναβ?ψετε και μ?λιστα πολ? πιο οικονομικ? συγκριτικ? με τον παραδοσιακ? τρ?πο. Ε?ναι κατ?λληλη κυρ?ω? σε περιπτ?σει? βαθουλωμ?των μετ? απ? μ?α ισχυρ? χαλαζ?πτωση ? απ? παρκ?ρισμα, αρκε? να μην ?χει φ?γει το χρ?μα.
Για την επισκευ? χρησιμοποιο?νται ειδικ? εργαλε?α απ? εκπαιδευμ?νου? τεχν?τε?, οι οπο?οι επαναφ?ρουν τη λαμαρ?να στην αρχικ? τη? κατ?σταση σε χρ?νο που διαρκε? απ? 10 λεπτ? ?ω? και 2 ?ρε?, εν? το σημαντικ?τερο πλεον?κτημα τη? μεθ?δου PDR, ε?ναι πω? πρ?κειται για μ?α οικονομικ? τεχνικ?, αφο? δε χρει?ζεται σφυρηλ?τηση ? στοκ?ρισμα και β?ψιμο, που συν?θω? βγ?ζουν και διαφορ? στην απ?χρωση.

Εξ?σου σημαντικ? ε?ναι ?μω?, ?τι δεν επηρε?ζεται η εργοστασιακ? βαφ? και επομ?νω? δεν αφαιρο?νται και τα δικαι?ματα του ιδιοκτ?τη του αυτοκιν?του, σε σχ?ση με την εταιρικ? εγγ?ηση του χρ?ματο?.

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频