6 φωτογραφ?ε? ?

Με διασφαλισμ?να κορυφα?ε? υπηρεσ?ε?

Διαβ?στηκε απ? 1594 αναγν?στε? - 24/8/2020

Αν ε?στε εκ των αναζητητ?ν κορυφα?α? εξυπηρ?τηση? και εξειδικευμ?νων λ?σεων για την Mercedes ? το Smart σα? τ?τε οφε?λετε να επιλ?ξετε την εταιρ?α Παπα?ω?ννου Ο.Ε.

 
 
Η Π & Α ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Ο.Ε. αποτελε? Εξειδικευμ?νο Επισκευαστ? για οχ?ματα Mercedes-Benz αλλ? και Smart στα επιβατικ? αλλ? και τα επαγγελματικ? οχ?ματα. Με 40 χρ?νια εμπειρ?α? και παρουσ?α? στον χ?ρο των εξειδικευμ?νων συνεργε?ων η εταιρε?α που ?δρυσαν οι Γι?ργο? και Σπ?ρο? Παπα??αννου διασφαλ?ζει τι? καλ?τερε? παρεχ?μενε? υπηρεσ?ε?.?

Οι υπερσ?γχρονε? ιδι?κτητε? εγκαταστ?σει? τη? στο Μοσχ?το Αττικ?? ?κταση? 1500τ.μ. λειτουργο?ν απ? το ?ρτια εκπαιδευμ?νο προσωπικ? τη? εταιρε?α? καθ?? επ?ση? και με τελευτα?α? τεχνολογ?α? εξοπλισμ? παρ?χοντα? με αυτ? τον τρ?πο υπηρεσ?ε? υψηλ?? ποι?τητα?.

Συνοπτικ? η Π & Α ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Ο.Ε. προσφ?ρει στου? πελ?τε? τη? ?την δυνατ?τητα του: service,επισκευ?? φανοποιε?ου,βαφ??,προμ?θεια ανταλλακτικ?ν και αξεσου?ρ ,π?ντα κ?τω απ? τι? αυστηρ?? προδιαγρ?φε? τη? Daimler AG. Επιπλ?ον αναλαμβ?νει τη διαδικασ?α διευθ?τηση?, επισκευ?? και αποζημ?ωση? σε τρακαρ?σματα απ? ?λε? τι? ασφαλιστικ?? εταιρε?ε?.

Στην ιστοσελ?δα www.pa-papaioannou.gr θα ενημερωθε?τε για ?λε? τι? υπηρεσ?ε? τη? αλλ? και να επικοινων?σετε με την εταιρε?α.

Επικοινων?α
Διε?θυνση: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 28 (ΠΡΩΗΝ ΓΡΑΜΜΟΥ 28 ) , Τα?ρο?
Τηλ: +30 2109564714, +30 2109564508
Φαξ: +30 2109588345
E-mail:?[email protected]


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频