Μικρ? - μεγ?λο και service 100.000χλμ. Τι περιλαμβ?νει το καθ?να;

Διαβ?στηκε απ? 2574 αναγν?στε? - 3/3/2020

Κρατ?? την σειρ? σου ? πηγα?νει? συνεργε?ο ?ποτε εσ? νομ?ζει? οτι χρει?ζεται; Δε? απλ? και καθαρ? τι εργασ?ε? και αλλαγ?? περιλαμβ?νει το μικρο, το μεγ?λο αλλ? και το service των 100.000χλμ. για να ξ?ρει? τι να ζητ?σει?.

 
 
Για να διατηρε?τε το αυτοκ?νητ? σα? σαν καινο?ριο θα πρ?πει να τηρε?τε ευλαβικ? τα διαστ?ματα του service, ?πω? αυτ? ορ?ζονται απ? τον κατασκευαστ? του?. Κατ? καν?να σε ετ?σια β?ση ? αν? 15.000 χλμ. πρ?πει να γ?νεται το μικρ? ? περιοδικ? service, στα δ?ο χρ?νια ? αντ?στοιχα στα 25-30.000 χλμ. λαμβ?νει χ?ρα το μεγ?λο service, εν? τ?λο? περ?που υπ?ρχει και το πλ?ρε? service στα 5-6 χρ?νια ? στα 100.000 χλμ. Β?βαια ?πω? προαναφ?ρθηκε τα χρονικ? διαστ?ματα ? τα διανυθ?ντα χιλι?μετρα, ε?ναι κατ? προσ?γγιση, αφο? ο κ?θε κατασκευαστ?? ?χει διαφορετικ? ?ρια.
?
Το μικρ? service περιλαμβ?νει:
? Αλλαγ? λαδι?ν?
? Αλλαγ? φ?λτρου λαδιο?
? Διαγνωστικ? ?λεγχο
?
Το μεγ?λο service περιλαμβ?νει:
? Αλλαγ? λαδι?ν?
? Αλλαγ? φ?λτρο α?ρο?,?
? Αλλαγ? φ?λτρου βενζ?νη?
? Αλλαγ? φ?λτρου λαδιο? και καμπ?να?,?
? Αλλαγ? μπουζ? και?
? Τοποθ?τηση καθαριστικο? παρμπρ?ζ.?
? ?λεγχο του συστ?ματο? φ?ρτιση? (μπαταρ?α , δυναμ?), του συστ?ματο? διε?θυνση? (μπ?σικα του τιμονιο? και των αξ?νων αυτο?) , ?λεγχο του συστ?ματο? π?δηση? (τακ?κια φρ?νων και καθαρισμ? των σιαγ?νων αυτ?ν ε?ν χρει?ζεται), ?λεγχο των φ?των και τ?λο? ?λεγχο και γρασ?ρισμα των θυρ?ν ε?ν χρ?ζεται απαρα?τητο.
?
Το πλ?ρε? service των 100.000 χλμ περιλαμβ?νει:
? Αλλαγ? λαδι?ν
? Αλλαγ? φ?λτρου λαδιο?
? Αλλαγ? φ?λτρου α?ρα?
? Αλλαγ? μπουζ?
? Αλλαγ? βαλβολιν?ν?
? Αλλαγ? δ?σκου συμπλ?κτη?
? Αλλαγ? θερμοστατ?ν?
? Αλλαγ? ιμ?ντα
? Ρ?θμιση βαλβ?δων?
? Καθαρισμ?? μπεκ?
? ?λεγχο στ?θμη? υγρ?ν?
? ?λεγχο κατ?σταση? φρ?νων?
? Γενικ? ?λεγχο.


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频