Μοναδικ? προσφορ? απ? την AUTOFIT

17/4/2019

Το δ?κτυο Autofit σα? παρ?χει ?ναν δωρε?ν ?λεγχο στα συστ?ματα που διασφαλ?ζουν την επαφ? του αυτοκιν?του με τον δρ?μο και 20% ?κπτωση σε εργασ?ε? και ανταλλακτικ?. Τι περιμ?νετε;

 
 
Η αλυσ?δα AUTOFIT ?ντα? ?να απ? τα μεγαλ?τερα δ?κτυα ανεξ?ρτητων επισκευαστ?ν στην Ευρ?πη με περισσ?τερα απ? 2000 μ?λη σε 14 χ?ρε?, γνωρ?ζει καλ?τερα απ? ?λου? τι σημα?νει ασφαλ?? οδ?γηση.

Για αυτ? και προχωρ? σε μ?α μοναδικ? προσφορ?!? Κλε?νοντα? ραντεβο? εδ? κερδ?ζετε αμ?σω?:
  • Δωρε?ν ?λεγχο στα συστ?ματα που διασφαλ?ζουν την επαφ? του αυτοκιν?του με τον δρ?μο. Δεν υπ?ρχει ποιο σημαντικ? πρ?γμα απ? την κατ?σταση του αυτοκιν?του για να ε?στε σ?γουροι ?ταν μεταφ?ρετε τα αγαπημ?να σα? πρ?σωπα.
  • ?κπτωση 20% στα ανταλλακτικ? που θα χρειαστε? το αυτοκ?νητο σα?. Εφ?σον δεν υπ?ρχει καν?να αυτοκ?νητο που να μην χρειαστε? ανταλλακτικ?, γιατ? να μην εξοικονομ?σετε μ?χρι και 20%;
  • ?κπτωση 20% και στην εργασ?α. Φανταστε?τε π?σο θα εξοικονομ?σετε ε?ν κλε?σετε τ?ρα και εσε?? ραντεβο? σε ?να κατ?στημα τη? αλυσ?δα? AUTOFIT.
?
Τα συνεργε?α AUTOFIT ε?ναι ολοκληρωμ?να κ?ντρα τεχνικ?? εξυπηρ?τηση? για ?λε? τι? μ?ρκε? αυτοκιν?των. Η επισκευ? του αυτοκιν?του σα?, γ?νεται με β?ση τι? προδιαγραφ?? του κατασκευαστ? του οχ?ματο?, με ποιοτικ? πιστοποιημ?να? ανταλλακτικ? και απ? εξειδικευμ?νου? τεχν?τε?. Ε?ναι απ? τα μεγαλ?τερα δ?κτυα ανεξ?ρτητων επισκευαστ?ν στην Ευρ?πη με περισσ?τερα απ? 2000 μ?λη σε 14 χ?ρε?.
?
Διατηρε?στε την εργοστασιακ? σα? εγγ?ηση
Στο δ?κτυο?AUTOFIT?θα βρε?τε ανταλλακτικ? πρ?τη? τοποθ?τηση? και εφ?μιλλη? ποι?τητα? απ? του??μεγαλ?τερου? ευρωπα?κο?? και ιαπωνικο?? προμηθευτ????πω? Bosch – Delphi – LUK – NGK – Denso – Gates–HellaPagid και πολλο?? ?λλου?. Για του? παραπ?νω λ?γου?, η εργοστασιακ? εγγ?ηση του οχ?ματο? σα?, συνεχ?ζει να ισχ?ει και επιπλ?ον εμε??, σα? παρ?χουμε 1 χρ?νο εγγ?ηση σε εργασ?ε? και ανταλλακτικ?.
? ?

Βρε?τε ?,τι πληροφορ?α χρει?ζεστε ?πω? και ?ναν προσωπικ? σ?μβουλο στο site?https://www.autofit.gr!
?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频