Μπαμπασαν?δη?: Κορυφα?ε? λ?σει? για Mercedes - Smart

Διαβ?στηκε απ? 1096 αναγν?στε? - 3/3/2020

Το Mercedes ? το Smart σα? θ?λει συντ?ρηση και φροντ?δα απ? ανθρ?που? που θα σα? εμπνε?σουν εμπιστοσ?νη μ?σα απ? τι? γν?σει? και την εμπειρ?α του?. Στην Β. Μπαμπασαν?δη? & ΣΙΑ Ε.Ε θα βρε?τε τι? καλ?τερε? προσφορ?? τη? αγορ??.

 
 
Η εταιρε?α?? Β. Μπαμπασαν?δη? & ΣΙΑ Ε.Ε. ?? ιδρ?θηκε και λειτουργε? αδι?ληπτα απ? το 2001 και ε?ναι αυτ? ακριβ?? που αναζητ?τε για το service του Mercedes ? του Smart σα?.

Αξιοποι?στε τι? μ?νιμε? προσφορ?? και εκπτ?σει??στι? αγορ?? ανταλλακτικ?ν?και στι? εργασ?ε? service, επιλ?γοντα? αυτ? σα? ταιρι?ζει.Το διαρκ?? αυξαν?μενο πελατολ?γιο τη??B.M. Mercedes Benz – smart service??σε συνδυασμ? με τι? προσιτ?? τιμ?? και τι? ποιοτικ?? υπηρεσ?ε?, ?εγγυ?νται ?τι το αυτοκ?νητ? σα? θα ?χει ?λα ?σα χρει?ζεται για να ε?ναι σαν καινο?ριο μετ? την παραλαβ? του.?

Το προσωπικ? του συνεργε?ου ε?ναι ?ρτια καταρτισμ?νο και?εξειδικευμ?νο σε??λα τα μοντ?λα τ?που Mercedes Benz και Smart?και ε?ναι π?ντα πρ?θυμοι να σα? εξυπηρετ?σουν με τον καλ?τερο δυνατ? τρ?πο με γν?μονα την καλ?τερη και ασφαλ?στερη λειτουργ?α και απ?δοση του αυτοκιν?του σα?.Οι υπηρεσ?ε? που προσφ?ρει η??Β. Μπαμπασαν?δη? & ΣΙΑ Ε.Ε.??ε?ναι:
  • Service - επισκευ??
  • Ηλεκτρολογικ?
  • Air Condition
  • Φανοποι?α - Βαφ?
  • Αναβαθμ?σει? κινητ?ρων
  • Δερμ?τινε? επενδ?σει?
  • Περιπο?ηση
  • ?
Η ποι?τητα των εργασι?ν και των υπηρεσι?ν ε?ναι πιστοποιημ?νη και μ?σω τη? εγγ?ηση? εργασ?α?. Παρ?λληλα το αμ?ξι σα? εξοπλ?ζεται με?κορυφα?α γν?σια ανταλλακτικ? που καλ?πτονται απ? εγγ?ηση εν?? ?του?.
?
Θωρακ?στε εσ?? και το αυτοκ?νητ? σα? στο μ?ρο? ?που η ποιοτικ? εξυπηρ?τηση ε?ναι καθημεριν?τητα και η ικανοπο?ηση του πελ?τη απ?λυτη προτεραι?τητα και στ?χο?.Στοιχε?α Επικοινων?α?:
Διε?θυνση: Λ. Βουλιαγμ?νη? 26 Αργυρο?πολη Τ.Κ. 16452
Τηλ. 210 99.21.076
Fax. 210 99.01.241
E-mail. [email protected]
Site:?http://mercedes-smartservice.gr/
?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频