ΝΜ AUTO SERVICE - Ν ΠΑΝΟΥΣΗΣ - Ε ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

11/11/2019

Το Γενικ? Συνεργε?ο Αυτοκιν?των NMautoservice ?χει τη λ?ση σε κ?θε πρ?βλημα που μπορε? να προκ?ψει στο αυτοκ?νητο σα?. Εμπιστευτε?τε του? !

 
 
Το Γενικ? Συνεργε?ο Αυτοκιν?των NMautoservice δραστηριοποιε?ται απ? το 2004 στην οδ? Κασταμον?? 28, στη Ν?α Ιων?α. Ο Ν?κο? και ο Μ?κη? με πε?ρα 20 και πλ?ον χρ?νων, ειδικ? στα Ιταλικ? Αυτοκ?νητα, αναλαμβ?νουν να φ?ρουν σε π?ρα? απ? τι? πιο απλ?? ?ω? και τι? πιο δ?σκολε? επισκευ??. Με του? εξειδικευμ?νου? συνεργ?τε? του? και του? επιλεγμ?νου? προμηθευτ?? λ?νουν το κ?θε σα? πρ?βλημα ? αναλαμβ?νουν την συντ?ρηση του αυτοκιν?του σα? γρ?γορα και υπε?θυνα.

Στη NMautoservice υπ?ρχει ο απαρα?τητο? ηλεκτρονικ?? εξοπλισμ?? και τα σ?γχρονα μηχαν?ματα που πλαισι?νουν την πολυετ? εμπειρ?α του? .

Οι υπηρεσ?ε? που προσφ?ρουν ε?ναι:

Σ?στημα Δι?γνωση? Με Υπολ?γιστ?
Πλ?ρε? Σ?στημα Δι?γνωση? Ασφ?λεια?
Ελεγχο? Οδικ?? Συμπεριφορ??
Αλλαγ? Λαδι?ν
Ελεγχο? Εκπομπ?? Ρ?πων
Air Conditioning Service
Ηλεκτρικ? Σ?στημα
Προληπτικ? Συντ?ρηση

Για περισσ?τερε? πληροφορ?ε? πατ?στε εδ?
Διε?θυνση: Κασταμον?? 28, 14234 ? Καλογρ?ζα / Ν.Ιων?α
Τηλ?φωνο: 210 2723227
email: [email protected]


?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频